รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218546 นายคมกริช ห่อไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
2 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง  PE10
3 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering10
4 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering10
5 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME10
8 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต  ChemE10
9 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส  PE10
10 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน  TCE10
11 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า  CE10
12 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  Automotive Engineering10
13 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
16 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE10
17 B6318413 นายธีรพล คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด  Geological Engineering10
19 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ  Geological Engineering10
20 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE10
21 B6322267 นายอนุศิษฏ์ เตยงูเหลือม  Environmental Engineering10
22 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา  ME10
23 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง  Electronic Engineering10
24 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering10
26 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE10
27 B6328108 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6331788 นางสาวจิตรฬดา เมฆกระบัว  ChemE10
29 B6331849 นางสาวฉัตรฑริกา พันนา  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE10
31 B6332624 นางสาวปิยะพร คาดีวี  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6333010 นายวรวุฒิ สมีนาง  ME10
33 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ  IE10
34 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร  Metallurgical Engineering10
35 B6334499 นายรัชพล ประชายกา  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.