รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6203511 นายนนทวัตร มีแสง  Mechatronics Engineering10
2 B6229634 นางสาวญาณิศา โพธิ์อ่อง  Mechatronics Engineering10
3 B6237677 นายชนม์เฉลิม ดีมา  Mechatronics Engineering10
4 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร  EE10
5 B6304676 นายคณิศร หอมขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
6 B6306830 นางสาวณัฐนิช ชัยพิมลผลิน  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม  CE10
8 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME10
9 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE10
10 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์  PE10
12 B6317485 นางสาวดวงฤทัย นวรัตนากร  Environmental Engineering10
13 B6317614 นายอานนท์ ประธาน  Metallurgical Engineering10
14 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์  ChemE10
15 B6317782 นางสาวณัฐกานต์ วิจิตรศักดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A60
17 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering10
18 B6318796 นางสาวธัญชนก สวัสดี  N/A60
19 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย  N/A60
20 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  TCE10
21 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME10
22 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6322274 นายบรรพต วิสีสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง  N/A60
25 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE10
26 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering10
27 B6325992 นางสาวมุกดา สุขเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6326777 นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering10
30 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา  TCE10
32 B6327231 นายทักษิณ สามารถ  TCE10
33 B6334284 นายโชคทวี เพชรไพร  N/A60
34 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.