รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering10
2 B6237158 นายอริสมันต์ ขันหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
3 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
4 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ  Electronic Engineering10
5 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE10
7 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์  EE10
8 B6304768 นางสาวอภิชญา เบียดนอก  PE10
9 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering10
10 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก  N/A60
11 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A10
13 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  EE10
14 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่  N/A60
15 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี  Automotive Engineering10
16 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์  CE10
17 B6308995 นายเทพพิทักษ์ เเววสูงเนิน  N/A10
18 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering10
19 B6309541 นางสาวอภิญญา จันทร์เพ็ง  ChemE10
20 B6309664 นางสาวพุทธิชา บุญเสงี่ยม  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
22 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน  TCE10
24 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering10
26 B6311629 นายชัยมงคล จรกร  EE10
27 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์  IE10
28 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา  CERAMIC ENGINEERING10
29 B6318963 นางสาวบุณยาพร บุญที  CERAMIC ENGINEERING10
30 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering10
32 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering10
33 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว  Environmental Engineering10
34 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME10
35 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
36 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  CE10
37 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา  Automotive Engineering10
38 B6330064 นายสุเมธ เขตนิมิตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
39 B6331627 นางสาวกมลทิพย์ คุณนาม  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.