รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6237578 นายนิวัฒน์ ระหุ่ง  PRECISION ENGINEERING10
2 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช  CE10
4 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE10
6 B6304232 นางสาวภัทรดา รักษาคดี  Environmental Engineering10
7 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก  ChemE10
8 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering10
10 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE10
11 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา  Automotive Engineering10
12 B6308254 นายธีรเดช นามรม  Metallurgical Engineering10
13 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering10
14 B6308551 นายอานุภาพ มะวงค์สูนย์  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6308575 นายอภิชาติ พินิจสอน  Agricultural and Food Engineering10
16 B6308902 นางสาววริศรา ชาวสวน  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา  ChemE10
18 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย  Agricultural and Food Engineering10
19 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering10
20 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE10
21 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง  ChemE10
22 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ  Metallurgical Engineering10
23 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน  IE10
25 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม  Geological Engineering10
27 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE10
28 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering10
29 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering10
30 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A60
31 B6323714 นายสุภัทรชัย ศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering10
33 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering10
34 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering10
35 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร  ME10
36 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา  TCE10
37 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์  TCE10
38 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  Geological Engineering10
39 B6334147 นายเมธาสิทธิ์ ปุ้งคง  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE10
41 B6336349 นายกัมปนาท เจริญคำ  PRECISION ENGINEERING10
42 B6337575 นายณัฐดนัย การินทร์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.