รายชื่อนศ.
รายวิชา213102 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 2
กลุ่ม28
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
1 B6300043 นางสาวรุ่งอรุณ ลือไธสง  B.N.S.10
2 B6302092 นางสาวอริสรา เหล่าภักดี  B.N.S.10
3 B6302139 นางสาวพรพิมล นิตยภัตร์  B.N.S.10
4 B6314231 นางสาวศรุตา อินทรักษา  B.N.S.10
5 B6314323 นายสหรัถ ธิสุทอน  B.N.S.10
6 B6314330 นางสาวจุฑามาศ จ่าไธสง  B.N.S.10
7 B6314408 นางสาวมธุรดา เตรียมทอง  B.N.S.10
8 B6314415 นางสาวรัชนีกร จันทะศรี  B.N.S.10
9 B6314453 นางสาววรินทร ปิติถาโน  B.N.S.10
10 B6314521 นายรัฐกิจ ศรฤทธิ์  B.N.S.10
11 B6314538 นางสาวอวัสดา หะขุนทด  B.N.S.10
12 B6314576 นางสาวศิรินทร์ทา เชิดจอหอ  B.N.S.10
13 B6314583 นางสาวชลธิชา ตั้งชีวเจริญ  B.N.S.10
14 B6314590 นางสาวพิทยา สุริวงค์  B.N.S.10
15 B6314637 นางสาวพรรณวษา สุขศรี  B.N.S.10
16 B6314675 นางสาวทัศนวรรณ รามมะมะ  B.N.S.10
17 B6314705 นางสาวสุพิชญาภา แสงปิมปา  B.N.S.10
18 B6334666 นางสาวสรัลชนก คงแก้ว  B.N.S.10
19 B6334673 นางสาววรนุช คำพองชัย  B.N.S.10
20 B6334680 นางสาวปฐมาวดี สบายเขต  B.N.S.10
21 B6334697 นางสาวสุดาพร อินทร์หอม  B.N.S.10
22 B6335052 นางสาวปัญญพัฒน์ บุตรทา  B.N.S.10
23 B6335069 นางสาวเเพรพวงเพชร เจริญหล้า  B.N.S.10
24 B6335076 นางสาวณัฐริกา เยาวเรศ  B.N.S.10
25 B6335083 นางสาวกัตติกัลย์ ดีนาน  B.N.S.10
26 B6335601 นางสาวบุรพร แก้วทัพไทย  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.