รายชื่อนศ.
รายวิชา105192 : PHYSICS LABORATORY II
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
2 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
3 B6001728 นางสาวกัญญาณัฐ เพ็ชรสังหาร  Environmental Engineering10
4 B6133023 นางสาวซาบีรา ซามุดรา  PE10
5 B6219307 นางสาวสาวิตรี ช่างหล่อ  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6236113 นางสาวจันจิรา นาบำรุง  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6239466 นางสาวปานตะวัน จำเริญบุญ  Agricultural and Food Engineering10
8 B6300180 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีตำแย  N/A10
9 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering10
10 B6301965 นายตะวัน งามแสง  N/A10
11 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6303235 นางสาวศราวรี ขอใหญ่กลาง  N/A10
13 B6303501 นายพงศ์ธรรศ ทวีโชติอนันต์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6303983 นางสาวสุดารัตน์ กุไธสง  N/A10
15 B6303990 นายภาณุ หอมไม่หาย  N/A10
16 B6304003 นางสาวเกวลิน เทือกเทียน  N/A10
17 B6304027 นางสาวพรทิพย์ วงค์วัง  N/A10
18 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย  N/A10
19 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  N/A10
20 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน  N/A10
21 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  N/A10
22 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา  N/A10
23 B6305901 นางสาวนาตยา จันทะลุน  N/A10
24 B6306007 นางสาวปิยดา อยู่รอด  N/A10
25 B6306076 นางสาวภูริชญา นอกสระ  N/A10
26 B6306168 นางสาวกันตยา ทุมลี  N/A10
27 B6306403 นางสาวพัตร์พิมล ยลจันทร์เทพ  N/A10
28 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี  N/A10
29 B6307202 นางสาวลักษิกา ปลั่งกลาง  N/A10
30 B6307530 นายประเดิมชัย เลิศสกุลกิจ  N/A10
31 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  N/A10
32 B6307677 นายสุรวุฒิ ทองดี  N/A10
33 B6307752 นายปกรณ์ พิมสร  N/A10
34 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  N/A10
35 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  N/A10
36 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์  N/A10
37 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ  N/A10
38 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม  N/A10
39 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์  N/A10
40 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  N/A10
41 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  N/A10
42 B6309954 นายประสงค์ กสิชาวดง  N/A10
43 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์  N/A10
44 B6310301 นางสาวชลิดา บุญดอนกลาง  N/A10
45 B6310639 นางสาวสุภาพร ไชยผา  N/A10
46 B6310738 นายสรวิชญ์ ผู้พิทักษ์กุล  N/A10
47 B6310752 นายภัทรพล สัพโส  N/A10
48 B6311322 นายชาญประพันธ์ ข่าขันมะลี  N/A10
49 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์  N/A10
50 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering10
51 B6314873 นางสาวณิชกมล สังข์ทอง  N/A10
52 B6314965 นางสาวพรชิตา สิริรจน์  N/A10
53 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  N/A10
54 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A10
55 B6318697 นางสาวธาริณี เจริญวัชรพาณิชย์  N/A10
56 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ  N/A10
57 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน  N/A60
58 B6321178 นายอภิชน กิตติเมธาวงศ์  N/A10
59 B6321192 นายปุญญพัฒน์ ออเจริญรุ่งเรือง  N/A10
60 B6321673 นางสาวชิติมา ดอนพันพล  N/A10
61 B6321840 นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์แก้ว  N/A10
62 B6322441 นายพนมพร รักษ์คิด  N/A10
63 B6322458 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์แสง  N/A10
64 B6322724 นายปองธรรม สร้อยระย้า  N/A10
65 B6322823 นายธนากร สุทธิมาศมงคล  N/A10
66 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  N/A10
67 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  N/A10
68 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  N/A10
69 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน  N/A10
70 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  N/A10
71 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน  N/A10
72 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห  N/A10
73 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  N/A10
74 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  N/A10
75 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  N/A10
76 B6327224 นายธีรเทพ นินประโคน  N/A10
77 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  N/A10
78 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  N/A10
79 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  N/A10
80 B6331658 นางสาวกฤติยาภรณ์ เชิดพงษ์  N/A10
81 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก  N/A10
82 B6332006 นายณฐพล สายทอง  N/A60
83 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  N/A10
84 B6332068 นายณัฐกิตต์ รัตนมณี  N/A10
85 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A10
86 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A10
87 B6332518 นางสาวเบญจวรรณ คำลุน  N/A10
88 B6332549 นายปรัชญ์ ไชยปัญญา  N/A10
89 B6332556 นายปริญญา หอมขุนทศ  N/A10
90 B6332747 นางสาวพิมพา เชิดเขว้า  N/A10
91 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  N/A10
92 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  N/A10
93 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  N/A10
94 B6334338 นางสาวญาณี กาฬภักดี  N/A10
95 B6335731 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  N/A10
96 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  N/A10
97 B6336080 นางสาวอุไรวรรณ สมมุ่ง  N/A10
98 B6336974 นายอิทธิกร ชูชื่น  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.