รายชื่อนศ.
รายวิชา105192 : PHYSICS LABORATORY II
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
2 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6111625 นางสาวเจนจิรา โพธิจักร์  Agricultural and Food Engineering10
4 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering10
5 B6201913 นายธนวรรธน์ นามสวัสดิ์  PE10
6 B6214166 นางสาวปณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering10
8 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม  Environmental Engineering10
9 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6225124 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ  PE10
13 B6230180 นายเกียรติศักดิ์ ศรีชู  PE10
14 B6230982 นางสาวอลิชา ศรีสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6236267 นายสิรภัทร ทองไหม  PE10
16 B6238506 นางสาวกัณฐิกา กองโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
17 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา  N/A10
18 B6303297 นายกิตติชัย สุวรรณรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์  N/A10
21 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง  N/A10
22 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง  N/A10
23 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล  N/A10
24 B6304263 นายอรรถพล นามจัด  N/A10
25 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย  N/A10
26 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ  N/A10
27 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  N/A10
28 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน  N/A10
29 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  N/A10
30 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์  N/A10
31 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร  N/A10
32 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  N/A10
33 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  N/A10
34 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  N/A10
35 B6307615 นางสาววสิกา ฉ่ำฉิมพลี  N/A10
36 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  N/A10
37 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์  N/A10
38 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่  N/A10
39 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย  N/A10
40 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  N/A10
41 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  N/A10
42 B6310868 นายณภัทร สันกลาง  N/A10
43 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  N/A10
45 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร  N/A10
46 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  N/A10
47 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering10
48 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน  Environmental Engineering10
49 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม  N/A10
50 B6317119 นางสาวสรารักษ์ เทพาวราพฤกษ์  N/A10
51 B6318000 นางสาวภัทราภรณ์ เรียนขุนทด  N/A10
52 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ  N/A10
53 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง  N/A10
54 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  N/A10
55 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง  N/A10
56 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์  N/A10
57 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  N/A10
58 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง  N/A10
59 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  N/A10
60 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  N/A10
61 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  N/A10
62 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A10
63 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  N/A10
64 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร  N/A10
65 B6332372 นายธีรวัฒน์ ขาวปั้น  N/A60
66 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  N/A10
67 B6332822 นายภูผา เรืองวิเศษ  N/A10
68 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม  N/A10
69 B6333423 นางสาวอารียา ต้นแก้ว  N/A10
70 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา  N/A10
71 B6335670 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A10
72 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A10
73 B6337568 นายธรรมรัฐ มงคลเกตุ  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.