รายชื่อนศ.
รายวิชา524382 : CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5902118 นายกิตติพงศ์ วงศ์สมานมิตร  ChemE10
2 B5921928 นางสาวศรินธร ชูรอด  ChemE10
3 B5923489 นางสาวปวีณ์นุช นาคดี  ChemE10
4 B5926114 นายชาญวิทย์ ตุ้มขันธ์  ChemE10
5 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
6 B6003807 นายวุฒิพงศ์ จุลตะขบ  ChemE10
7 B6005658 นายอัษฎาวุธ ชันขุนทด  ChemE10
8 B6008048 นางสาวธัญญาลักษณ์ รังหอม  ChemE10
9 B6012847 นางสาวธัญญากร สังอ่อนดี  ChemE10
10 B6020934 นายชลธิศ การะเกตุ  ChemE10
11 B6022082 นางสาวธวัลหทัย ยางธิสาร  ChemE10
12 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE10
13 B6025809 นายพงศธร ทองนุ่ม  ChemE10
14 B6100063 นางสาวกัลยาพร จันทร์ตรี  ChemE10
15 B6100070 นางสาวกัลยา จำปาโท  ChemE10
16 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
17 B6100094 นายจักรินทร์ หลงศรีภูมิ  ChemE10
18 B6102944 นางสาวทอฝัน กองอ่อน  ChemE10
19 B6105846 นางสาวบัณฑิตา ช่างแกะ  ChemE10
20 B6105969 นางสาวธัญญารัตน์ ชำนาญพล  ChemE10
21 B6106324 นางสาวณัฐพรภัสร์ แดงฤทธิ์  ChemE10
22 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE10
23 B6110673 นางสาวกิตติยา พลเยี่ยม  ChemE10
24 B6110864 นายอนวัช พัฒนาภรณ์  ChemE10
25 B6111540 นางสาวรวิภาส เพียรการ  ChemE10
26 B6112011 นางสาวบุษรา มนตรีวัน  ChemE10
27 B6112783 นางสาวปภาดา รดแดงนอก  ChemE10
28 B6112844 นายกัณฑศร รอดโต  ChemE10
29 B6113575 นางสาวสุชญา วงเวียน  ChemE10
30 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE10
31 B6114886 นางสาวกัญญาพัชร สมนึก  ChemE10
32 B6116149 นางสาวนฤมล สุวาท  ChemE10
33 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
34 B6116224 นางสาวมทินา เสมบุญหล่อ  ChemE10
35 B6116286 นางสาวกัญญารัตน์ แสงแก้ว  ChemE10
36 B6116811 นางสาวณัฏฐณิชา หลวงเทพ  ChemE10
37 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
38 B6130589 นางสาวหทัยพัชร์ เอี่ยมสืบทับ  ChemE10
39 B6130640 นางสาวมินทร์ตา ม่วงเปีย  ChemE10
40 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE10
41 B6131647 นางสาวอารียา มูลจันที  ChemE10
42 B6131920 นายสรวิชญ์ สิทธิศรีจันทร์  ChemE10
43 B6132033 นายนนท์รวิศ จานาม  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.