รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม20
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE10
2 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE10
3 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE10
4 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE10
5 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE10
6 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  IE10
7 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  IE10
8 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  IE10
9 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE10
10 B6208912 นายพิสิฐพงศ์ ภิรมย์ปักษา  IE10
11 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  IE10
12 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
13 B6213244 นายอัครพล ทองคำ  IE10
14 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE10
15 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
16 B6214814 นายพัชรพงษ์ พรหมสวัสดิ์  Electronic Engineering10
17 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE10
18 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE10
19 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  IE10
20 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  IE10
21 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  IE10
22 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE10
23 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  IE10
24 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE10
25 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE10
26 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE10
27 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  IE10
28 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE10
29 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
30 B6222857 นางสาวผกามาศ บุญสิทธิ์  IE10
31 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  IE10
32 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE10
33 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  IE10
34 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE10
35 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.