รายชื่อนศ.
รายวิชา530313 : CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
2 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี  CE10
3 B6024536 นายนิวัฒน์ชัย นพรัตน์  CE10
4 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE10
5 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE10
6 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE10
7 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE10
8 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE10
9 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE10
10 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE10
11 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE10
12 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์  CE10
13 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  CE10
14 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  CE10
15 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์  CE10
16 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  CE10
17 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE10
18 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE10
19 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE10
20 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  CE10
21 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE10
22 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE10
23 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE10
24 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE10
25 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE10
26 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE10
27 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE10
28 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE10
29 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE10
30 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE10
31 B6221171 นายพลพล เนตรพล  CE10
32 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE10
33 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE10
34 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE10
35 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  CE10
36 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  CE10
37 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  CE10
38 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  CE10
39 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  CE10
40 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  CE10
41 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE10
42 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  CE10
43 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  CE10
44 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE10
45 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE10
46 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE10
47 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี  CE10
48 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.