รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119485 นางสาวญาดา ชุ่มสีดา  Chemistry10
2 B6119508 นางสาวปาริฉัตร เติมสมบัติ  Chemistry10
3 B6119836 นางสาวชัญญาณัฐ วงษ์ชวลิตกุล  Chemistry10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4 B6231279 นายภคพล พันธ์ภักดี  FOOD TECHNOLOGY60
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6012762 นางสาวกมลวรรณ เพียรดี  TCE40
6 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ  TCE40
7 B6104641 นายปัญญาพร เงาศรี  CPE10
8 B6107888 นางสาวปพิชญา ธนโชติชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE10
10 B6109400 นางสาวกัลยารัตน์ เบ้าคันที  EE10
11 B6110918 นางสาวสุรัสวดี พันธ์เผือก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6112271 นางสาวณัฐณิชา มาลัยทอง  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6113049 นางสาวจิรายุ รัตนวงศ์  CPE10
14 B6113704 นายเจตภาณุ วงษ์อินทร์จันทร์  PE10
15 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง  Metallurgical Engineering10
16 B6114893 นายชัดชัย สมบูรณ์  EE10
17 B6115340 นางสาวทอฝัน สารกาญณ์  PE10
18 B6115432 นางสาวอริศรา สิงจันลา  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6115975 นางสาวอภิญญา สุโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6116187 นางสาวศิรินิภา สูงสันเขต  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE10
22 B6118594 นางสาวกชมน ปาริต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE10
24 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME10
25 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์  CERAMIC ENGINEERING60
26 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE10
29 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE10
30 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering10
31 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  ME10
33 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE10
34 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
35 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6234393 Mr.MENGKONG LOR  Mechanical Engineering10
37 B6234416 Mr.Long Mengly  Mechanical Engineering10
38 B6234461 Mr.Ly Chhayleang  Civil Engineering10
39 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP  Mechanical Engineering10
40 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
41 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์  ME10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
42 B6227937 นางสาวอรวรรณ จันทร์หก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
43 B6228217 นางสาวบุณยาพร วินดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
44 B6121976 นางสาวชลิดา อินทร์ยก  INFORMATION SCIENCE10
45 B6122300 นางสาวกุลภรณ์ มุลาลี  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.