รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071967 นายอำพล จุไรย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)40
2 B6072384 นายอยุทธ์ บุญญะการนันท์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B5905485 นายนครินทร์ ผาจันดา  ChemE10
4 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
5 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
6 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
7 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
8 B6021214 นางสาวพรรณรายณ์ ทันทิมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
9 B6025182 นางสาวโชสิตา จินดาไทย  CE10
10 B6103088 นางสาวปาริฉัตร กาวิล  TCE10
11 B6113148 นางสาวณัฐณิชา รุ่งกลาง  TCE10
12 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering10
13 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  ME10
15 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6213312 นายสรวิศ อุตมูล  ME10
17 B6213367 นายสุนทร บุญมาศ  ME10
18 B6213381 นายปรีชาวิทย์ ศรีลาศักดิ์  ME10
19 B6213510 นางสาวเกวลิน อุทุมพร  ME10
20 B6213695 นางสาวฟ้าลดา มีเรือง  ME10
21 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME10
23 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME10
24 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  ME10
25 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  ME10
26 B6217105 นายนนทวัฒน์ พรมชน  ME10
27 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
29 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE10
30 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering10
31 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
32 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  ME10
34 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6233914 นายจารุพัฒน์ เตจะติ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
40 B6129835 นางสาวกนกพร ศรีสมรูป  B.N.S.60
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.