รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120139 นายวีรภัทร จิตภักดี  SPORTS SCIENCE10
2 B6204266 นายพสุธร เกษมชัยศิริสันติ์  SPORTS SCIENCE10
3 B6204273 นายธนทัต ศิวิลัย  SPORTS SCIENCE10
4 B6204419 นางสาวจีรารัตน์ หินเธาว์  SPORTS SCIENCE10
5 B6204440 นางสาวอัญญารัตน์ สุขวิหาร  SPORTS SCIENCE10
6 B6204457 นางสาวอทิติยา อยู่ยัง  SPORTS SCIENCE10
7 B6209438 นางสาวนงนภัส ภารจำนงค์  SPORTS SCIENCE10
8 B6209445 นางสาวชลิดา ประทุมโม  SPORTS SCIENCE10
9 B6233020 นางสาวชรินรัตน์ ชาติสง่า  SPORTS SCIENCE10
10 B6233099 นางสาวสุภาพร ธงไชย  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
11 B5920129 นางสาวกฤษณา ทาบุดดา  Automotive Engineering10
12 B6000547 นายปิยะลาภ คำรัง  ChemE40
13 B6003128 นางสาวอัยรดา จันทร์สุพันธ์  ChemE40
14 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6012823 นายคเชนทร์ พูนไธสง  ChemE10
17 B6106829 นายอภิสิทธิ์ ตอนสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6110581 นายธนพงศ์ พรหมสิงห์สกุล  ChemE10
19 B6111168 นางสาวภัทราภรณ์ พิมพา  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6112943 นางสาวจิราพร รักษา  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6112998 นายเทพศักดิ์ รักอยู่  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
24 B6116835 นายปิยะมินทร์ หลักคำ  ChemE10
25 B6117047 นายรุ่งโรจน์ เหง้าโอสา  ChemE10
26 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
27 B6118044 นางสาววาริน โชติธนชัยสุธี  ME10
28 B6131975 นายสหชัย สระแก้ว  ChemE10
29 B6132811 นายภาณุพงษ์ อสุพล  ChemE10
30 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร  Mechatronics Engineering10
32 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล  Civil Engineering10
33 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE10
34 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE10
35 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา  Metallurgical Engineering10
36 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE10
38 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์  Metallurgical Engineering10
39 B6225971 นายชัชวาล เนือนสกุล  Geological Engineering10
40 B6233754 นายนัสรี ดือราแม  Mechatronics Engineering10
41 B6239275 นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย  PRECISION ENGINEERING10
42 B6337667 นางสาวญาณิศา พิมหิน  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.