รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6105211 นายณัฐิวุฒิ จิตรักษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
2 B6105563 นายณรงค์ฤทธิ์ ฉายจิตต์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
3 B6108182 นางสาวกิตติมา นาจะหมื่น  PE10
4 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE10
5 B6109035 นายจักรภัทร บุญมา  EE10
6 B6110765 นายพศิน พลายหมื่นไวย  EE10
7 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE10
8 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE10
9 B6112578 นางสาวกัญภร ฉัตรเมืองปัก  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6112738 นายดิสกุล แย้มศิลา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
11 B6113445 นายสัพพัญญู เลิศมัลลิกาพร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
12 B6113490 นางสาวสุจิตรา โลลุพิมาน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
13 B6113506 นายฐิตินันท์ วงค์จันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6115111 นางสาวพรภัทรา สหกิจชัชวาล  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6116026 นางสาวศิริภัทร์ สุลักษณ์อนวัช  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6116576 นางสาวกัญญาณัฐ โสดากุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
17 B6117054 นางสาวศศิธร เหมกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6117887 นางสาวจันทกานต์ โอตกิ่ง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
19 B6131548 นายไพรวัลย์ สิมมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6136338 นางสาวณัฐณิชา ธัญธเนส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME10
22 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering10
23 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME10
24 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  ME10
25 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME10
26 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6213558 นางสาวชลธิชา จิตเพ็ง  ME10
28 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE10
31 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  ME10
32 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  Agricultural and Food Engineering10
33 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  ME10
34 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
36 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
41 B6225254 นางสาววิภาวดี บุญสนธ์  Geological Engineering10
42 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering10
43 B6234102 นางสาววีรยา พุ่มสุข  PRECISION ENGINEERING10
44 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.