รายชื่อนศ.
รายวิชา105192 : PHYSICS LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  Environmental Engineering10
2 B6215811 นายเทวิน ทมธิแสง  Metallurgical Engineering10
3 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน  N/A10
4 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ  N/A10
5 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  N/A10
6 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  N/A10
7 B6300241 นางสาวนงนภัส ผสมวงศ์  N/A10
8 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  N/A10
9 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  N/A10
10 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ  N/A10
11 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก  N/A10
12 B6301972 นางสาวกุลธิดา สุพรม  N/A10
13 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์  TCE10
14 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์  ME10
15 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ  N/A10
16 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ  EE10
17 B6302313 นายปิยวัฒน์ แก้วสี  N/A10
18 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME10
19 B6303242 นายชัยวัฒน์ ต้นประเสริฐ  ME10
20 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว  TCE10
21 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต  CE10
23 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช  Metallurgical Engineering10
24 B6303662 นางสาวปวีณา เข้าเมือง  Metallurgical Engineering10
25 B6303969 นายอภิสิทธิ์ โรจนกร  N/A10
26 B6304164 นายศุภกร เข็มทอง  N/A10
27 B6304348 นายภานุ บุญรอด  N/A10
28 B6305024 นายชิษณุพงศ์ ศรีสง่า  N/A60
29 B6305031 นายศุภวิชญ์ เทอดตระกูลรัตน์  N/A10
30 B6305055 นางสาวเพชรา อาจแก้ว  N/A10
31 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ  N/A10
32 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม  N/A10
33 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี  N/A10
34 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล  N/A10
35 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี  N/A10
36 B6305482 นายปัณณธร เจียรวงศ์สกุล  N/A10
37 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  N/A10
38 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ  N/A10
39 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง  N/A10
40 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  N/A10
41 B6305864 นายกิตติภูมิ จันทะบุรม  N/A10
42 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  N/A10
43 B6305918 นายธีระพล วรรทวี  N/A10
44 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  N/A10
45 B6306113 นางสาวขวัญฤมล หงษ์ชัยภูมิ  N/A10
46 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  N/A10
47 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  N/A10
48 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  N/A10
49 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง  N/A10
50 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  N/A10
51 B6306410 นางสาวนภเกตน์ เพียรไธสง  N/A10
52 B6306618 นางสาวปวันรัตน์ วงศรีสังข์  N/A10
53 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  N/A10
54 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์  N/A10
55 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด  N/A10
56 B6306915 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรศรี  N/A10
57 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  N/A10
58 B6307356 นางสาวลัดดาวัลย์ การสะอาด  N/A10
59 B6307516 นายอทิป ตังสวัสดิ์  N/A10
60 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  N/A10
61 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  N/A10
62 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  N/A10
63 B6307707 นายธนกร พวงทอง  N/A10
64 B6307769 นายภูวกร แสงสุริยา  N/A10
65 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  N/A10
66 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี  N/A10
67 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร  N/A10
68 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  N/A10
69 B6309510 นายสิปปนนท์ วรสาร  N/A10
70 B6309619 นางสาวเจนจิรา สุขบรรเทิง  N/A60
71 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  N/A10
72 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  N/A10
73 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ  N/A10
74 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  N/A10
75 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  N/A10
76 B6310226 นางสาวนันทัชพร ผาอิดดี  N/A10
77 B6310233 นางสาวมณีรัตน์ ฉลาด  N/A10
78 B6310257 นายกฤษณชล ขุนสูงเนิน  N/A10
79 B6310394 นางสาวภาณุมาศ วิเจ้ยวาระ  N/A10
80 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A10
81 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  N/A10
82 B6310561 นางสาวมะลิวรรณ์ รุญไธสง  N/A10
83 B6310578 Mr.UDOMVIRAK CHAY  N/A10
84 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  N/A10
85 B6310837 นางสาววรรัชต์ ปัถวี  N/A10
86 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม  N/A10
87 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  N/A10
88 B6310912 นายพศิน แซ่กู้  N/A10
89 B6310950 นางสาวสุภาพร คำมูลคร  N/A10
90 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  N/A10
91 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์  N/A10
92 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  N/A10
93 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์  N/A10
94 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  N/A10
95 B6311360 นายฐิติวัจน์ สิทธิชัยพร  N/A10
96 B6311414 นางสาวอารยา เพิ่มพูล  N/A10
97 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  N/A10
98 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A10
99 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร  N/A10
100 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering10
101 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก  N/A10
102 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์  N/A10
103 B6317652 นางสาวอัญมณี จันทร์แสง  N/A10
104 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม  N/A60
105 B6318574 นางสาวลัฏฐรินทร์ ทับวิเศษ  N/A10
106 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  N/A10
107 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช  N/A10
108 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  N/A10
109 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  N/A10
110 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด  N/A10
111 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล  N/A10
112 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  N/A10
113 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  N/A10
114 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  N/A10
115 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  N/A10
116 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา  N/A10
117 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  N/A10
118 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A60
119 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  N/A10
120 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี  N/A10
121 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  N/A10
122 B6322397 นางสาวนราวัลย์ นิลจันทึก  N/A10
123 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  N/A10
124 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  N/A10
125 B6322465 นายปัณณทัต บุญมาก  N/A10
126 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง  N/A10
127 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  N/A10
128 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ  N/A10
129 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  N/A10
130 B6323752 นางสาวชุติมา แซ่เตียว  N/A10
131 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  N/A10
132 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน  N/A10
133 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง  N/A10
134 B6325626 นายพลพล ธัญญาผล  N/A10
135 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  N/A10
136 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม  N/A10
137 B6326074 นางสาวรุ่งนภา วงษ์สนอง  N/A10
138 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์  N/A10
139 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  N/A10
140 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  N/A10
141 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  N/A10
142 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  N/A10
143 B6326364 นางสาวชลธาร บริรักษ์  N/A10
144 B6326432 นางสาวรัตนธิดา บุญไทย  N/A10
145 B6326470 นางสาววันวิสา เถาโท  N/A10
146 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  N/A10
147 B6326579 นางสาวเพชรงาม เอกากาย  N/A10
148 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์  N/A10
149 B6326678 นางสาวศศิวิมล ดาวไธสง  N/A10
150 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  N/A10
151 B6326838 นางสาวพชยกมล เขษมสุข  N/A10
152 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  N/A10
153 B6326890 นางสาววิภาพร ติ๊กคล้าย  N/A10
154 B6326920 นายบรรณวิชญ์ วานิชยาการ  N/A10
155 B6327118 นางสาวสุภาวดี เขียมสันเทียะ  N/A60
156 B6327699 นางสาวกฤตยารัตน์ ไกรจันทร์  N/A10
157 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A10
158 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  N/A10
159 B6328139 นายวรินทร สิงห์ทองห้าว  N/A10
160 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา  N/A10
161 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  N/A10
162 B6328344 นายชาญณรงค์ วิใจยา  N/A10
163 B6328368 นายตะวัน ชนาวัฒนานนท์  N/A10
164 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์  N/A10
165 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  N/A10
166 B6328542 นายธนากร ลักษณะสร  N/A10
167 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A10
168 B6328726 นายสหพล แสนพวง  N/A10
169 B6328818 นางสาวสุจิรา นุ่นแก้ว  N/A10
170 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ  N/A10
171 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง  N/A10
172 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ  N/A10
173 B6332051 นางสาวณัฐกมล เรืองสุวรรณ์  N/A10
174 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา  N/A10
175 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  N/A10
176 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น  N/A60
177 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  N/A10
178 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  N/A10
179 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท  N/A10
180 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  N/A10
181 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร  N/A10
182 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  N/A10
183 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  N/A10
184 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  N/A10
185 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  N/A10
186 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์  N/A10
187 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  N/A10
188 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  N/A10
189 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช  N/A10
190 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  N/A10
191 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.