รายชื่อนศ.
รายวิชา105192 : PHYSICS LABORATORY II
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5953301 นางสาวนภัทร ปัญญาอินทร์  Environmental Engineering10
2 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
3 B6117269 นางสาวลัคนา อนุวรรณ  PE10
4 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน  Agricultural and Food Engineering10
5 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ  PE10
6 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6217532 นายเมธัส เท้าไม้สน  Agricultural and Food Engineering10
8 B6217983 นางสาวกานต์ธิดา เบิบชัยภูมิ  PE10
9 B6218768 นายปริญญา ลำเทียน  PE10
10 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6220372 นางสาวชนนน สังขวุฒิ  PE10
12 B6222949 นายณิธิกร งวดชัย  PE10
13 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม  PE10
14 B6225025 นางสาวเมริศรา งามจำรัส  PE10
15 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  PE10
16 B6227142 นายจักรกฤษ เฉื่อยไธสง  PE10
17 B6230234 นางสาวขนิษฐา ชนะภัย  PE10
18 B6230579 นางสาวสิรินทร สำราญนิช  PE10
19 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต  N/A10
20 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  N/A10
21 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  N/A10
22 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์  N/A10
23 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  N/A10
24 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ  N/A10
25 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง  N/A10
26 B6300722 นายพลวัฒน์ ชาจันทึก  N/A10
27 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง  N/A10
28 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  N/A10
29 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE10
30 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering10
33 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
34 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน  N/A10
35 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ  N/A10
36 B6304072 นางสาวจุฑามณี ป้องโล่ห์  N/A10
37 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ  N/A10
38 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง  N/A10
39 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง  N/A10
40 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  N/A10
41 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  N/A10
42 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  N/A10
43 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี  N/A10
44 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  N/A10
45 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก  N/A10
46 B6305017 นายวชิรภัทร รักษาผล  N/A10
47 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์  N/A10
48 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A60
49 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  N/A10
50 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด  N/A10
51 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  N/A10
52 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน  N/A10
53 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  N/A10
54 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง  N/A10
55 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว  N/A10
56 B6305963 นายศิรศักดิ์ เมืองสุวรรณ  N/A10
57 B6305994 นางสาวพัชรินทร์ ทิพรักษา  N/A60
58 B6306038 นายอิศร เศษกลาง  N/A10
59 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา  N/A10
60 B6306083 นางสาวกรพิน เขตคำ  N/A10
61 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  N/A10
62 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  N/A10
63 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  N/A10
64 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  N/A10
65 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา  N/A10
66 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา  N/A10
67 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  N/A10
68 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม  N/A10
69 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  N/A10
70 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม  N/A10
71 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  N/A10
72 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา  N/A10
73 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  N/A10
74 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง  N/A10
75 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา  N/A10
76 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  N/A10
77 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล  N/A10
78 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  N/A10
79 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A10
80 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  N/A10
81 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  N/A10
82 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  N/A10
83 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง  N/A10
84 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  N/A10
85 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  N/A10
86 B6308643 นายพชร เสาแก้ว  N/A10
87 B6308650 นางสาวขวัญชนก อโนราช  N/A10
88 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  N/A10
89 B6308995 นายเทพพิทักษ์ เเววสูงเนิน  N/A10
90 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล  EE10
91 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  N/A10
92 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์  N/A10
93 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  N/A10
94 B6309947 นางสาวจิตตราภรณ์ เสนาลัย  N/A10
95 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  N/A10
96 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  N/A10
97 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  N/A10
98 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  N/A10
99 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  N/A10
100 B6310349 นายณัฐชนนท์ สุบิน  N/A60
101 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  N/A10
102 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  N/A10
103 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  N/A10
104 B6310554 นายธนพล มืดโพธิ์  N/A10
105 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี  N/A10
106 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน  N/A10
107 B6310684 นางสาวนลพรรณ จันทรพัฒนา  N/A10
108 B6310806 นางสาวภัทรลดา ตลาดแก้ว  N/A10
109 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A10
110 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A60
111 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  N/A10
112 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  N/A10
113 B6311698 นายอมรเทพ โพธิ์สว่าง  N/A10
114 B6311735 นายชนินทร์ พรหมบุตร  N/A10
115 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา  N/A10
116 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering10
117 B6311810 นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน  Environmental Engineering10
118 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering10
119 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ  N/A10
120 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  N/A10
121 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A10
122 B6317621 นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์  N/A10
123 B6317911 นายวริทธิ์ธร วงศ์นอก  N/A60
124 B6318024 นายปฏิพัทธ์ สกุลรักษ์  N/A60
125 B6318178 นายชลิต ชนะจอหอ  N/A10
126 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A10
127 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง  N/A10
128 B6319014 นายอดิศร ยะนิลทร  N/A10
129 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  N/A10
130 B6321215 นางสาวอาภาวดี จันทะดวง  N/A10
131 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  N/A10
132 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A10
133 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A10
134 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  N/A10
135 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  N/A10
136 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด  N/A10
137 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา  N/A10
138 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม  N/A10
139 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A60
140 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน  N/A10
141 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  N/A10
142 B6322137 นายภูเบศ ศรีประสงค์  N/A10
143 B6322182 นายวัชระ มากด่านกลาง  N/A10
144 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง  N/A10
145 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี  N/A10
146 B6322731 นางสาวเบญจมาศ พวงทวาย  N/A10
147 B6322786 นายไชยณัฐ สนทนาสัมพันธ์  N/A10
148 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  N/A10
149 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  N/A10
150 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A60
151 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  N/A10
152 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A10
153 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  N/A10
154 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา  N/A10
155 B6322991 นายเอกราช แก้วลอย  N/A10
156 B6326210 นางสาวจารุนี เครือทัต  N/A10
157 B6326302 นายอิทธิพันท์ ยาสุปิ  N/A10
158 B6327057 นายพชรพล ใจบุญ  N/A10
159 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A10
160 B6327170 นางสาวอรอนงค์ ศรีผักแว่น  N/A10
161 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์  N/A10
162 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี  N/A10
163 B6331665 นายกฤษกร ใจงูเหลือม  N/A10
164 B6331733 นายกิตติคุณ กงจักร์  N/A10
165 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  N/A10
166 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  N/A10
167 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  N/A10
168 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A10
169 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A10
170 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย  N/A10
171 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  N/A10
172 B6332242 นายธนภูมิ เที่ยงธรรม  N/A10
173 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  N/A10
174 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  N/A10
175 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A10
176 B6332815 นางสาวภาณุมาศ เพียยา  N/A10
177 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  N/A10
178 B6332884 นายยงวุฒิ พัฒนะคุณกนก  N/A10
179 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  N/A10
180 B6334222 นางสาวญาณิศา เย็นเพชร  N/A10
181 B6334284 นายโชคทวี เพชรไพร  N/A10
182 B6334345 นายพันแสง จารุกมล  N/A10
183 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา  N/A10
184 B6336127 นายธีทัต หงสกุล  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.