รายชื่อนศ.
รายวิชา202331 : ASEAN STUDIES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6119294 นางสาวกมลวรรณ กองโฮม  MATHEMATICS10
2 B6119300 นางสาวจิดาภา กุสินรัมย์  Chemistry10
3 B6119379 นางสาวชฎาวรรณ คำด่าง  Chemistry10
4 B6119423 นางสาวสุกัญญา จันขุนทด  Chemistry10
5 B6119454 นางสาวเจณิส เจียวิทยนันท์  Chemistry10
6 B6119461 นายรชฏ ใจกล้า  Chemistry10
7 B6119478 นางสาวสุชาดา ชีระปฏิยุทธ  MATHEMATICS10
8 B6119485 นางสาวญาดา ชุ่มสีดา  Chemistry10
9 B6119508 นางสาวปาริฉัตร เติมสมบัติ  Chemistry10
10 B6119553 นางสาวพิจิตรา นักรบไทย  MATHEMATICS10
11 B6119645 นางสาวศศิวิมล ฝาสันเทียะ  Chemistry10
12 B6119706 นางสาวกานต์ชนา เพียรชนะ  Chemistry10
13 B6119737 นางสาวประภัสรา ม่วงโสภา  Chemistry10
14 B6119744 นางสาวกัญญาณัฐ มากสูงเนิน  MATHEMATICS10
15 B6119768 นางสาวอาฑิตยา ยศจำรัส  Chemistry10
16 B6119836 นางสาวชัญญาณัฐ วงษ์ชวลิตกุล  Chemistry10
17 B6119867 นางสาวพัชราภา ศรีโชค  MATHEMATICS10
18 B6119881 นายศฤงคาร ศรีพรหม  Chemistry10
19 B6119904 นางสาววรรัตน์ ศรีสุรัตน์  MATHEMATICS10
20 B6119980 นายภูรินทร์ สุรโชติมงคล  Chemistry10
21 B6120016 นางสาวอัญชิสา อาจวิชัย  Chemistry10
22 B6120023 นางสาวธิดา อุ่นใจดี  Chemistry10
23 B6120030 นางสาวชลิดา อุปัญญ์  Chemistry10
24 B6204617 นายสุริยะ กล้าไพรี  SPORTS SCIENCE10
25 B6301897 นายณัชชพัฒน์ ไชยเพ็ชรธิรกุล  MATHEMATICS10
26 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น  physics10
27 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน  physics10
28 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม  MATHEMATICS10
29 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ  physics10
30 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา  physics10
31 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ  MATHEMATICS10
32 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics10
33 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง  MATHEMATICS10
34 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics10
35 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต  MATHEMATICS10
36 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง  physics10
37 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ  MATHEMATICS10
38 B6312930 นางสาวจุฑามาศ บุญธรรม  SPORTS SCIENCE10
39 B6312947 นายนนท์ณภัทร์ มานะทัต  SPORTS SCIENCE10
40 B6312961 นายพัชรพล พันธ์สมบัติ  SPORTS SCIENCE10
41 B6312978 นายอภิณัฐ บุญแย้ม  SPORTS SCIENCE10
42 B6312985 นายธนพัฒน์ จันทบาล  SPORTS SCIENCE10
43 B6312992 นายธีรภัทธ์ สีหามาตย์  SPORTS SCIENCE10
44 B6313050 นางสาวอาทิตยา พันมะหา  SPORTS SCIENCE10
45 B6313104 นายกุลธวัช ศิริพรอดุลศิลป์  SPORTS SCIENCE10
46 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์  physics10
47 B6320799 นายศิวกร คำนึงผล  SPORTS SCIENCE10
48 B6320805 นายหาญณรงค์ เรืองหงษา  SPORTS SCIENCE10
49 B6329532 นางสาวนฤมล พันต้น  SPORTS SCIENCE10
50 B6331375 นายเดชาพล สะสิธร  SPORTS SCIENCE10
51 B6331412 นายธีรโชติ แช่มกลั่น  SPORTS SCIENCE10
52 B6334642 นายธิติธร ฤทธิ์เเสง  SPORTS SCIENCE10
53 B6335113 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
54 B6073039 นางสาวสุวรา สนิทพิชิตการ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
55 B6073053 นายรัชชานนท์ มหาพงศ์ไพศาล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)40
56 B6120481 นางสาวจรรยพร ดำริสระน้อย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
57 B6120504 นายสหัสวรรษ กมลกลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
58 B6120511 นายเกียรติศักดิ์ กรองมะเริง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
59 B6120528 นางสาวจันทิมา กลอนกิ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
60 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
61 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
62 B6120580 นางสาวชลธิชา ขุนปัก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
63 B6120603 นางสาวจิราวรรณ คอยเกษม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
64 B6120634 นายวีรยุทธ งามจันทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
65 B6120665 นางสาววรินทร จันทร์เอน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
66 B6120726 นางสาวนิสาชล ใจงูเหลือม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
67 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
68 B6120764 นางสาวพลอยไพลิน ชาวงษ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
69 B6120818 นางสาวภัศรา ต่อชีพ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
70 B6120856 นางสาวเพียงดาว แถมกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
71 B6120887 นางสาวเสาวลักษณ์ ทินบุตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
72 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
73 B6120931 นางสาวชุติกาญจน์ นะวะศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
74 B6120955 นางสาวเอื้อมพร แนวจำปา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
75 B6120993 นางสาวอริสา ป้องกัน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
76 B6121020 นายคฑาวุธ เปล่งอุดมพร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
77 B6121044 นายเถลิงศักดิ์ พรหมรักษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
78 B6121051 นางสาวแพรวพรรณ พลเยี่ยม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
79 B6121068 นางสาวกมลพรรณ พลอยหมื่นไวย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
80 B6121105 นางสาวสุพิชญา พุทธเจริญผล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
81 B6121150 นางสาวลลิตา ภู่นอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
82 B6121181 นางสาวศศินา ม่วงชะค่ำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
83 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
84 B6121228 นางสาวสิดาพร มูลสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
85 B6121280 นางสาวพิมพ์วิมล เลขะวัฒนะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
86 B6121297 นายวิศวะ เลากลาง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
87 B6121358 นายจักรพงศ์ ศักดานุศาสน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
88 B6121419 นางสาวกัญญาพัชร สรสนิธ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
89 B6121464 นายอรรถพันธ์ สิทธิ์เดชวิกรม  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
90 B6121488 นายภูริเดช สีโมรส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
91 B6121495 นางสาวพานิตา สุรินธาทิพย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
92 B6121501 นางสาวปภัสสร สุเสวี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
93 B6121532 นางสาวกนกพร เหล่านายอ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
94 B6121556 นางสาวปาลิตา อินเอี่ยม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
95 B6121563 นางสาวณิชากร เอกรุณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
96 B6121594 นายสุพิชญา ศรีอำไพ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
97 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
98 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
99 B6121631 นายพงศกร ตระกูลมั่งมี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
100 B6121655 นายธนพงศ์ แสงวิเศษ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
101 B6134365 นางสาวจุฑามาศ ทินาทิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
102 B6134372 นางสาววิยดา เสนนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
103 B6134501 นางสาวสุมิตรตา แตงพงษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
104 B6134587 นายวรุฒน์ บ่อแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
105 B6134600 นางสาววิภาดา เพียนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
106 B6134624 นางสาวสิริกานดา วุ่นสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
107 B6134648 นายสันติพงษ์ กันกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
108 B6301842 นายบวรภัค ภัทรวรรณ  MANAGEMENT10
109 B6313142 นางสาวพนิดา กองเมืองปัก  MANAGEMENT10
110 B6313159 นางสาวศิรภัสสร เกื้อการุณย์วงศ์  MANAGEMENT10
111 B6313173 นางสาวชฎาภา พูลทรัพย์  MANAGEMENT10
112 B6313180 นางสาวชุติกาญจน์ ไตรรัตนภิรมย์  MANAGEMENT10
113 B6313197 นางสาวกัลย์สุดา คำโคตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
114 B6313203 นายธีรภัทร์ สรณวรรณ์  MANAGEMENT10
115 B6313210 นางสาวนิศาชล เจริญศรีวณิชย์  MANAGEMENT60
116 B6313234 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
117 B6313241 นางสาวฐิติมา พบกระโทก  MANAGEMENT10
118 B6313258 นางสาวณัฐพร แก้วชาติ  MANAGEMENT10
119 B6313265 นางสาวญาณิศา ทองแพง  MANAGEMENT10
120 B6313272 นางสาวพรรณปพร กรรขำ  MANAGEMENT10
121 B6313289 นางสาวจิราพร แขมพิมาย  MANAGEMENT10
122 B6313302 นางสาวลัดดาวัลย์ จันทร์ศิริสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
123 B6313326 นายสราวุฑ ไชยสีหา  MANAGEMENT10
124 B6313340 นายวีรภัทร สนสูงเนิน  MANAGEMENT10
125 B6313388 นางสาวพัทธวรรณ จามะนุ  MANAGEMENT10
126 B6313395 นายธนพนธ์ อุ่นเรือน  MANAGEMENT10
127 B6313418 นางสาววิชุดา พาลาเลิศ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
128 B6313425 นางสาวชลธิชา ศรีวิชา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
129 B6313432 นายทัศพล จันทร์ส่อง  MANAGEMENT10
130 B6313449 นางสาวอริษา นันทะวงษ์  MANAGEMENT10
131 B6313487 นายสุริยะ แผลกระโทก  MANAGEMENT10
132 B6313500 นางสาวณัฐวดี นามวัฒน์  MANAGEMENT10
133 B6313579 นางสาวรัตติยากรณ์ ครามกระโทก  MANAGEMENT10
134 B6313586 นางสาวญาณิศา สินมะเริง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
135 B6313623 นางสาวอารียา ดวนจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
136 B6313661 นางสาวนิภารัตน์ โพธิ์คำ  MANAGEMENT10
137 B6313678 นายไกรวิชญ์ วินิจชีวิต  MANAGEMENT10
138 B6313685 นางสาวรุจิรา ดิษสูงเนิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
139 B6313692 นางสาวจีรนันท์ ขวัญสำราญ  MANAGEMENT10
140 B6313708 นายกวิน วงศ์จอม  MANAGEMENT10
141 B6313715 นางสาวปิยวดี ทาบุดดี  MANAGEMENT10
142 B6313739 นางสาวพรพิมล ศรีลาลักษณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
143 B6313746 นางสาวกนกวรรณ กระจกแก้ว  MANAGEMENT10
144 B6313753 นายอัครพล โค้งนอก  MANAGEMENT10
145 B6313807 นายพุฒิพงศ์ พวงสันเทียะ  MANAGEMENT10
146 B6313814 นางสาววรรณิสาข์ ทองน้อย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
147 B6319830 นางสาวรุจิรา คำพาอินทร์  MANAGEMENT10
148 B6319847 นางสาวพิยดา จงกล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
149 B6319861 นางสาวภัชรัมภรณ์ ตาชูชาติ  MANAGEMENT10
150 B6319892 นายภูมิพัฒน์ ซิ่งเถียรตระกูล  MANAGEMENT10
151 B6319922 นางสาวจิตรลดา เขื่อนมั่น  MANAGEMENT10
152 B6319939 นางสาวธิติมา ศุภรตรีทิเพศ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
153 B6319960 นางสาวภัคจิรา ซีกพุดซา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
154 B6319977 นางสาวภาณุมาส สุขพิมาย  MANAGEMENT10
155 B6320683 นางสาวอัจฉริยาภรณ์ ฤทธิ์รุ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
156 B6320690 นางสาวรสิตา ศรีกงพาน  MANAGEMENT10
157 B6320706 นายอนาวิล กกสันเทียะ  MANAGEMENT10
158 B6320720 นางสาวศศิวิมล ปรุเขต  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
159 B6320737 นางสาวจิราพรรณ สำราญจิตต์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
160 B6320744 นางสาวสุกัญญา แป้งสันเทียะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
161 B6320751 นางสาวนารีรัตน์ ดวงประภา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
162 B6320768 นางสาวสิริวรรณ เต็มเอี่ยม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
163 B6323660 นายโกศล จันทร์กล้า  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
164 B6329549 นางสาวสุวรา บดนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
165 B6329556 นางสาวพิมสุรางค์ กี่เนืองนิตย์  MANAGEMENT10
166 B6329563 นางสาวอริสรา แหยงกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
167 B6329570 นางสาวอาจารี ไพศาลสุขจิตต์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
168 B6329600 นางสาวธีรยา พชรวัฒนากุล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
169 B6329624 นายสุทธิพันธ์ เดชสัจจา  MANAGEMENT60
170 B6329648 นางสาวจนิสตา สินจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
171 B6329662 นางสาวสุทธิลักษณ์ หลวงเดช  MANAGEMENT10
172 B6329679 นางสาวสุภนิดา จันทร์นิโฮม  MANAGEMENT10
173 B6329686 นางสาวณาราญา เรกระโทก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
174 B6329693 นางสาวลดามณี ภูครองทุ่ง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
175 B6330996 นางสาวญดาพร สายสุด  MANAGEMENT10
176 B6331023 นายธรรมธัช พุ่มเข็ม  MANAGEMENT10
177 B6331047 นางสาวธิดารัตน์ ศิริโรจน์วัฒนกูล  MANAGEMENT10
178 B6331054 นางสาวนภิสา ควรสำโรง  MANAGEMENT10
179 B6331078 นางสาวนัฐลดา แจ่มแจ้ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
180 B6331085 นายปพน คุญานนท์  MANAGEMENT10
181 B6331139 นางสาวพุธิตา ทรงจอหอ  MANAGEMENT10
182 B6331153 นางสาวรมย์ชลี ที่อุปมา  MANAGEMENT10
183 B6331177 นางสาวรัชนีกร โพธิ์ศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
184 B6331184 นายรัชพล ปาณศรี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
185 B6331214 นางสาวศรัญธร ศรีเธาว์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
186 B6331221 นางสาวศิรินทร ลือเทพ  MANAGEMENT10
187 B6331245 นางสาวสุนิสา เขาขุนทด  MANAGEMENT10
188 B6331269 นางสาวอัจฉรา เนตรใย  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
189 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
190 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
191 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
192 B6050511 นางสาวชุติมา อินทะรังษี  FOOD TECHNOLOGY40
193 B6050580 นางสาวฝนดาว สุวรรณเก  FOOD TECHNOLOGY40
194 B6050627 นางสาวนันตชา การะเนตร์  FOOD TECHNOLOGY40
195 B6050658 นางสาวอทิตยา ปะโนรัมย์  FOOD TECHNOLOGY40
196 B6050719 นางสาวชญานิษฐ์ จรศรชัย  FOOD TECHNOLOGY40
197 B6050825 นางสาวกัลยรัตน์ ลามสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY40
198 B6050894 นายกรวิชณ์ ภู่ดาย  FOOD TECHNOLOGY40
199 B6050948 นางสาวนิรมล มณีศรี  FOOD TECHNOLOGY40
200 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
201 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
202 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
203 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
204 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
205 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
206 B6123741 นางสาวณัฐยา เขาโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
207 B6123796 นางสาวกัณฑการ์ ห่วงกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
208 B6123901 นายชินพัฒน์ ทวีกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
209 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
210 B6124052 นางสาวสายฝน ปะวันมาตา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
211 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
212 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
213 B6124304 นางสาวเมษิณี เข็มทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
214 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล  FOOD TECHNOLOGY10
215 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู  FOOD TECHNOLOGY10
216 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
217 B6200626 นางสาวพิมพ์พัณณดา ชีรนรวนิชย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
218 B6200640 นายอิสเรศ ไขลี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
219 B6200671 นางสาวนันทนัช สมพาน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
220 B6200695 นางสาวอริสรา ด้วงตะกั่ว  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
221 B6200701 นางสาวมินทรา เจิมจอหอ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
222 B6200756 นางสาวธนัชชา สร้อยเลยะสกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
223 B6200763 นางสาวกัลยารัตน์ ชัยชาญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
224 B6207021 นางสาวพัณณ์ชิตา วันละดา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
225 B6207038 นางสาวปวริศร จูเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
226 B6207045 นางสาวปภาวรินท์ กาญจนวัฒนา  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
227 B6207052 นายอดิเทพ พรมชาติ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
228 B6207090 นายจักรพงษ์ ทรงฤทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
229 B6207106 นางสาวนนทิชา โชสระน้อย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
230 B6207113 นางสาวอทิตญา คุณจันทร์เถื่อน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
231 B6207120 นายชัยวัฒน์ พินสูงเนิน  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
232 B6207144 นางสาวสุดารัตน์ เดชสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
233 B6207175 นางสาวอนัญญา ณรังศรี  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
234 B6207182 นางสาวกรรณิการ์ สุดสังข์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
235 B6207199 นายชาตินักรบ เสียงดัง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
236 B6207205 นางสาววนิดา มะเริงสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
237 B6207243 นางสาวสุจิตรา แก้วนิล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
238 B6207878 นายณัฐวุฒิ สารีพัน  FOOD TECHNOLOGY10
239 B6210113 นายจักรภัทร แสนสันเทียะ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
240 B6210892 นางสาวกชกร ศรีโยวงค์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
241 B6227388 นางสาวอนัญพร แก้ววังอ้อ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
242 B6227449 นายธีรภัทร์ พูนกระโทก  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
243 B6231156 นางสาวยุวรดี ทายาหอม  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
244 B6231163 นางสาวมณฑกาญจน์ ดัชถุยาวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
245 B6231187 นางสาวภิญญดา สอดส่องกฤษ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
246 B6231194 นางสาวยโสธรา นามวงศ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
247 B6234737 นางสาวภาณิดา ดีรัตน์รัมย์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
248 B5805259 นางสาวสุพัตรา สินเติม  Geological Engineering40
249 B5814336 นายปภชณวษร สุวรรณภูวเดช  MAE60
250 B5819881 นางสาวศศินา หงษ์อุดร  Electronic Engineering10
251 B5828951 นายวรพล ศรีประภา  Mechatronics Engineering10
252 B5900220 นายอนุชา หาสอดส่อง  CPE10
253 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE10
254 B5908301 นางสาวโยษิตา อ่องพิมาย  ChemE10
255 B5920143 นายจิรัฐิติก์ กิตติพันธ์นีรนาท  Automotive Engineering40
256 B5921638 นายวุฒิชัย ประยูรคำ  CME10
257 B6000295 นางสาวปิยธิดา พินิจพงษ์  IE40
258 B6000493 นางสาวอมรรัตน์ ล้ำเลิศสุวรรณ  IE40
259 B6001131 นางสาวภัทรภร คงชายดง  Geological Engineering40
260 B6001513 นางสาวสรินญา สิรยานันท์  ME40
261 B6001568 นางสาวอภิญญา ขุนแขวง  Electronic Engineering10
262 B6001612 นายกฤษกร ทองมีค่า  Metallurgical Engineering40
263 B6001766 นางสาวอารยา เสกขุนทด  Metallurgical Engineering40
264 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์  Geological Engineering40
265 B6002411 นางสาวบงกชมาศ ชิตอภิสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING40
266 B6002442 นางสาวพิมพ์ประพาย ปานสมัย  IE40
267 B6002572 นายภาณุกูล จินดาพงษ์  IE40
268 B6002640 นางสาวธัญลักษณ์ นามท้าว  ChemE10
269 B6002831 นายชัยสิทธิ์ ด้วงกัน  IE40
270 B6004217 นางสาวกนกวรรณ ขันประกอบ  Transportation And Logistics Engineering10
271 B6004309 นางสาวเพ็ญทิพา เพ็งศรี  IE40
272 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
273 B6005412 นายปุริม พลมณี  IE40
274 B6005818 นายชยากร พิลึกนา  CPE10
275 B6005856 นางสาวกิตติพร เฉิดฉาย  IE40
276 B6006174 นายสุทัศน์ มาโค  Metallurgical Engineering40
277 B6006303 นายศุภกฤษฏิ์ จามสิงห์คำ  Geological Engineering10
278 B6006594 นางสาวอรวรรณ ชาลีอ่อน  IE40
279 B6006853 นางสาวปิยะดา ทองกลอง  IE40
280 B6006891 นางสาววริญญา พันธ์โสภณ  IE40
281 B6007164 นางสาวจิรภา หลงคำรัตน์  IE40
282 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering40
283 B6007768 นางสาวสุวรรณา บำรุงศิลป์  IE40
284 B6008208 นายพัชรพล ชื่นชอบ  IE40
285 B6008468 นางสาวศุภานัน ฐานิสสกุล  Metallurgical Engineering10
286 B6008949 นางสาวเนตรพิมล วิเศษวงษา  Geological Engineering40
287 B6010379 นางสาวธนิษฐา บัวสระน้อย  TCE10
288 B6010591 นางสาวพิกุลทอง ดวงจันทร์โคตร  Transportation And Logistics Engineering10
289 B6011499 นางสาวกิตติยา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์  Metallurgical Engineering10
290 B6011956 นายกิตติศักดิ์ หลงสอน  CERAMIC ENGINEERING10
291 B6012618 นางสาวจิระนันท์ เหล็กกล้า  Transportation And Logistics Engineering10
292 B6012939 นายชนิตพล พิไลกุล  Metallurgical Engineering10
293 B6013004 นายปิยบุตร ชินศิริ  IE40
294 B6013042 นางสาวสุวิชาดา สอนตะคุ  TCE40
295 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด  Geological Engineering40
296 B6013615 นางสาวชญา ปัญญาใส  IE40
297 B6014933 นางสาวมาริษา เผือกเกลี้ยง  IE40
298 B6014995 นายพีระพัฒน์ บาดขุนทด  IE40
299 B6015275 นางสาวฉัตรลัดดา ศรีซองเชษฐ์  IE40
300 B6015404 นางสาววราภรณ์ พูลศรี  IE40
301 B6015534 นางสาวสุธิตา คำบอนพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
302 B6016081 นายรามัญ นันท์เมือง  ME10
303 B6016999 นางสาวกัญญาวีร์ สันตะบุตร  CE40
304 B6017149 นายภิญโญ เอี่ยมหุ่น  Metallurgical Engineering10
305 B6017392 นางสาวกาญจนา สาน้อย  IE40
306 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
307 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering40
308 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering40
309 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering40
310 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
311 B6018603 นายณัฐพงษ์ พรหมวิชัย  Geological Engineering60
312 B6018665 นายอธิวัฒน์ สมพงษ์  ME10
313 B6018740 นางสาววิมลวรรณ มวลมนตรี  Environmental Engineering10
314 B6019266 นางสาวศรัณยา คงรักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
315 B6019617 นางสาวหทัยชนก บ้วนกระโทก  IE40
316 B6019921 นางสาวณัญชนก สุขนอก  IE40
317 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering40
318 B6020316 นางสาววิลาสินี มีชัย  IE40
319 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
320 B6020354 นายอุกฤษฏ์ ภูวดลไพโรจน์  IE40
321 B6020897 นางสาวปิยาพัชร ดีตุ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
322 B6021931 นางสาวอริสรา ศรีมารักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
323 B6022167 นางสาวจัณทราทิพย์ ต่ายธานี  CE10
324 B6022297 นายทวิช ทองสถิตย์  Geological Engineering40
325 B6022303 นางสาวเกวลิน ใจแสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
326 B6022877 นายธีรภัทร์ เปลื้องทุกข์  Mechatronics Engineering10
327 B6023492 นายนราธิวัฒน์ วงษ์สุรี  Mechatronics Engineering10
328 B6024529 นางสาวพัชรินทร์ บัวระบัน  IE40
329 B6024611 นายธัญพิสิษฐ์ กมลช่วง  IE40
330 B6024918 นายวราทัศน์ มะณีสาร  Geological Engineering10
331 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
332 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering40
333 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
334 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์  PE10
335 B6025922 นางสาววริชรา หอมสุวรรณ  IE40
336 B6026240 นายอนุพงษ์ ปิไชญาณ  IE40
337 B6026349 นายนันทพัทธ์ บุญเกิด  Environmental Engineering10
338 B6027285 นายกองทัพ ชัยยศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
339 B6029463 นางสาวณัฐธิดา ศรีทร  Environmental Engineering10
340 B6100018 นางสาวนุชนาถ ปานทอง  Transportation And Logistics Engineering10
341 B6100087 นางสาวเพ็ญภักดิ์ ประยุตเต  ChemE10
342 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
343 B6100230 นายพชรพล ณ ตะกั่วทุ่ง  Mechatronics Engineering10
344 B6101282 นายศรัณย์ โชติสันเทียะ  Mechatronics Engineering10
345 B6102470 นางสาวพิชญาภา วงษ์พันธ์  Mechatronics Engineering10
346 B6102555 นายวัชรพล แขมคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
347 B6102647 นางสาวมนัสชนก ศรีเครือดง  CPE10
348 B6102821 นางสาวชัญญนัท กล้ารบ  Transportation And Logistics Engineering10
349 B6102845 นางสาวณัชพร กลิ่นรอด  CPE10
350 B6102913 นางสาวสุดารัตน์ กองทองนอก  Transportation And Logistics Engineering10
351 B6103002 นางสาววรัญญา กันทอง  ChemE10
352 B6103217 นางสาวพรรวินท์ กุดแถลง  CPE10
353 B6103408 นางสาวกัลยาณี แก่นท้าว  Transportation And Logistics Engineering10
354 B6103576 นางสาวพิชญาณี แก้วยศ  IE10
355 B6103637 นายกฤษฏิ์ แก้วสถิตพรชัย  CPE10
356 B6103644 นางสาวพรชิตา แก้วอมร  IE10
357 B6103699 นางสาวปิยาพร ขวัญคุ้ม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
358 B6104016 นายพินิติ คงศิลา  Agricultural and Food Engineering10
359 B6104030 นางสาวมัญชุพร คงเหล็ก  ChemE10
360 B6104085 นายเดชพร ครองสิน  CPE10
361 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering10
362 B6104276 นางสาวปิยธิดา คำศรี  Transportation And Logistics Engineering10
363 B6104382 นายชาคริต คุณาพรอนันต์  Transportation And Logistics Engineering10
364 B6104405 นางสาววาสนา คุ้มตะบุตร  Transportation And Logistics Engineering10
365 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
366 B6104948 นางสาวขวัญนภา จันทร์ยวง  Transportation And Logistics Engineering10
367 B6105068 นายเสกชัยยัณร์ จันทะมุด  IE10
368 B6105129 นายชินนพัฒน์ จันศิลา  ChemE10
369 B6105174 นางสาวสุนิดา จำเริญเจือ  Transportation And Logistics Engineering10
370 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE10
371 B6105365 นางสาวน้ำผึ้ง เจริญพงษ์พินิจ  ME10
372 B6105419 นางสาวศศิธร เจริญศิริ  CPE10
373 B6105488 นายวุฒิไกร ใจซื่อ  Transportation And Logistics Engineering10
374 B6105495 นายกฤษฎา ใจทหาร  CPE10
375 B6105594 นายธนพัฒน์ ฉิมกูล  CPE10
376 B6105600 นายวรพล ฉูดสูงเนิน  CPE10
377 B6105884 นายศิวกร ชานนท์  Environmental Engineering10
378 B6106027 นายนวัฒน์ชัย ชิยางคะบุตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
379 B6106133 นางสาวพลอยมณี ชูญาติ  CPE10
380 B6106218 นายธนภัทร เชียงไขเเก้ว  Environmental Engineering10
381 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
382 B6106355 นางสาวสุดาภรณ์ ไชยโคตร  ME10
383 B6106409 นางสาวอรณิชา ไชยรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
384 B6106447 นางสาวณัฐมล ไชยเสนา  Metallurgical Engineering10
385 B6106478 นายวัชรพงศ์ ซึ้งศิริทรัพย์  CPE10
386 B6106485 นายธนาทิพย์ ซื่อตรง  CPE10
387 B6106607 นายภาณุพงศ์ ดวงแก้ว  Environmental Engineering10
388 B6106638 นางสาวดาริกา ด้วงตะกั่ว  IE10
389 B6106768 นางสาวกัญญาภัค ตรงวรานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
390 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช  Transportation And Logistics Engineering10
391 B6106874 นางสาววริศรา ตันดิลกตระกูล  CPE10
392 B6106904 นายอมรวัฒน์ ตามา  Transportation And Logistics Engineering10
393 B6106966 นางสาวทิพย์วรินทร เตชิดปัณณวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering10
394 B6106973 นายภัคพงศ์ เต็มดอน  IE10
395 B6106980 นายธนพัทธ์ เตยโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
396 B6106997 นายสหัสวรรษ เติมผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
397 B6107192 นายพัฒธพงษ์ ทรัพย์มาก  CPE10
398 B6107239 นายธนโชติ ทวีจิตร  ME10
399 B6107260 นางสาวจันทร์เพ็ญ ทองคำ  CPE10
400 B6107307 นางสาวลลิตวดี ทองดวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
401 B6107369 นางสาวบุณฑริก ทองรอด  Environmental Engineering10
402 B6107383 นางสาวขนิษฐา ทองระเริง  Transportation And Logistics Engineering10
403 B6107413 นางสาวเนธิญา ทองสุทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
404 B6107420 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองเสม  TCE10
405 B6107475 นายภีรวัฒน์ ทับทอง  Metallurgical Engineering10
406 B6107505 นายวัชระพงศ์ ทาระมล  CPE10
407 B6107833 นางสาวธนาพร โทนสิมมา  Transportation And Logistics Engineering10
408 B6107925 นางสาวณัฐกฤตา ธารทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
409 B6107932 นางสาวกัญญาวีร์ ธารสนธยา  Transportation And Logistics Engineering10
410 B6107987 นายรัชชานนท์ นนทฤทธิ์  ME10
411 B6108007 นางสาวเมทาวิไล นรชาญ  Transportation And Logistics Engineering10
412 B6108014 นายภคิน นรเหมันต์  TCE10
413 B6108113 นางสาวสิรินภา นากอก  Geological Engineering10
414 B6108236 นางสาวธมลพรรณ นามจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
415 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE10
416 B6108441 นายกฤษณุชา นิลเขียว  CPE10
417 B6108472 นายพีระพงษ์ นิลพงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
418 B6108557 นายรัฐศักดิ์ เนานนท์  Transportation And Logistics Engineering10
419 B6108595 นางสาววรรณวิสา แนมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
420 B6108724 นางสาวรุ่งนภา บัวดอก  Transportation And Logistics Engineering10
421 B6108755 นายพศิน บัวสิงห์  CPE10
422 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering10
423 B6109066 นายสุรยุทธ บุญมาก  ChemE10
424 B6109189 นางสาวสุภาพร บุญอินทร์  CPE10
425 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม  Transportation And Logistics Engineering10
426 B6109370 นางสาวณัฏฐพร บุษปมงคล  CPE10
427 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering10
428 B6109738 นายสุเมธ ป้อมพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
429 B6109745 นางสาวเบญจรัตน์ ป้อมสุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
430 B6109868 นางสาวปอรรัชม์ ปานใจนาม  CPE10
431 B6109882 นายชัยยุทธ ปานทอง  Environmental Engineering10
432 B6110246 นางสาวอาทิติญา ผิวขำ  Transportation And Logistics Engineering10
433 B6110321 นายธนภูมิ พงษ์ประชา  CPE10
434 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering10
435 B6110451 นายวีรวิทย์ พรมมานอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
436 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง  Transportation And Logistics Engineering10
437 B6110642 นายศรายุทธ์ พลเทพ  IE10
438 B6110932 นางสาวจาสิรินทร์ พันธ์อินากูล  ME10
439 B6111090 นายภูมิมินทร์ พินพิมาย  CPE10
440 B6111212 นางสาวชุติกาญจน์ พึ่งเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
441 B6111229 นางสาวรัชโยธิน พื้นผา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
442 B6111380 นายณัฐิวุฒิ พูลสุวรรณ  CPE10
443 B6111427 นายสุภชัย เพ็ชธัมรงค์  CPE10
444 B6111618 นายเศรษฐกฤษ โพธิ์แก้ว  CPE10
445 B6111762 นางสาวศุภิสรา ภักดีแก้ว  CPE10
446 B6111885 นายวัชรพงศ์ ภู่พะไล  CPE10
447 B6111892 นางสาวสุธาทิพย์ ภูมิโคกรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
448 B6112271 นางสาวณัฐณิชา มาลัยทอง  Transportation And Logistics Engineering10
449 B6112370 นางสาวเบญจมาศ มีทำนอง  IE10
450 B6112400 นางสาวอัครชา มีศิลป์  Environmental Engineering10
451 B6112424 นางสาวธนัชชา มุสิกาสวัสดิ์  CPE10
452 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE10
453 B6112578 นางสาวกัญภร ฉัตรเมืองปัก  Transportation And Logistics Engineering10
454 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering10
455 B6113216 นายวัชพล แร่ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
456 B6113230 นายจักรี ฤกษ์ดี  Environmental Engineering10
457 B6113360 นางสาวณุกานดา ลิ้มสุวัฒน์  CPE10
458 B6113469 นายภูตะวัน เลื่อนลอย  Transportation And Logistics Engineering10
459 B6113568 นายปุญญพัฒน์ วงวาทิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
460 B6113742 นางสาวอรวรรณ วรรณแจ่ม  Transportation And Logistics Engineering10
461 B6113834 นายรัฐเขตต์ ว่องไว  Agricultural and Food Engineering10
462 B6113865 นายจักรี วังหอม  ChemE10
463 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME10
464 B6113957 นายอัษฎาวุธ วันทอง  Agricultural and Food Engineering10
465 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
466 B6114107 นางสาวศิริพร วิลัยล้วน  Metallurgical Engineering10
467 B6114190 นายศุภกฤต ไวสติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
468 B6114329 นางสาววนิชชา ศรีเทศน์  Transportation And Logistics Engineering10
469 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering10
470 B6114565 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีสุโพธิ์  Environmental Engineering10
471 B6114664 นายอนรรฆ ศิริมงคลขจร  CPE10
472 B6114688 นายณรงค์ ศิริมา  CPE10
473 B6114923 นางสาวศิวพร สมพงษ์  ME10
474 B6114947 นางสาวสิรัญญา สมลา  Metallurgical Engineering10
475 B6115029 นายประชา สรวงศิริ  Metallurgical Engineering10
476 B6115265 นางสาวปณิษฐา สานุศิษย์  Transportation And Logistics Engineering10
477 B6115357 นางสาวจิตรัตน์ดา สารครศรี  Metallurgical Engineering10
478 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering10
479 B6115562 นายพิชญา สิริโภคาสาธุกิจ  CPE10
480 B6115586 นายธนวรรต สีเเก้วสิ่ว  CPE10
481 B6115616 นายนพนันท์ สีทาสี  Metallurgical Engineering10
482 B6115708 นางสาวสายขวัญ สุขคุ้ม  CPE10
483 B6115944 นางสาวศุภารมย์ สุนทรารักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
484 B6116255 นายธีรพัฒน์ เสาโท  Transportation And Logistics Engineering10
485 B6116491 นายดนุชนม์ แสนพันธุ์ศิริ  Transportation And Logistics Engineering10
486 B6116637 นายพิชัย โสมาสา  CPE10
487 B6116750 นางสาวจารุวรรณ หม่วยนอก  Metallurgical Engineering10
488 B6116804 นางสาวศิริโสภา หล่มศักดิ์  Environmental Engineering10
489 B6116828 นายชัยสิทธิ์ หล่องบุตรศรี  Metallurgical Engineering10
490 B6116866 นายธนพล หวังผลกลาง  Environmental Engineering10
491 B6116934 นายวีรศักดิ์ หอมขจร  Transportation And Logistics Engineering10
492 B6117023 นางสาวปวีกานณ์ หาญสูงเนิน  ChemE10
493 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
494 B6117283 นางสาวอุดมลักษณ์ อภิรักษ์รัตนพล  Environmental Engineering10
495 B6117337 นางสาวปานรวี อ้วนคำ  ChemE10
496 B6117511 นางสาวสุธาสินี อินทร์เตรียะ  Agricultural and Food Engineering10
497 B6117573 นายสุชาครีย์ อิ่มสินสกุล  Transportation And Logistics Engineering10
498 B6117702 นางสาวศศิมา อุทัยวรรณ์  CPE10
499 B6117757 นายภาณุวัฒน์ อุปธารปรีชา  Environmental Engineering10
500 B6117771 นางสาวลักษณ์สุดา อุปภักดี  Environmental Engineering10
501 B6117818 นางสาวณัฐนภา เอคนาสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
502 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering10
503 B6117979 นางสาวมธุรดา โขวัฒนา  Environmental Engineering10
504 B6118105 นางสาวกมลชนก ผิวงาม  Transportation And Logistics Engineering10
505 B6118129 นายมลธวัช มาศหนู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
506 B6118198 นายสโรธ สุขกุล  ME10
507 B6118259 นางสาวณัฏธพิชญา นาคเสน  Transportation And Logistics Engineering10
508 B6118310 นายกรวิชญ์ กองศรี  CPE10
509 B6118426 นายพิชญุตม์ เกิดเกลี้ยง  IE10
510 B6118433 นายณัฐพงษ์ แกล้วทะนง  ChemE10
511 B6119874 นางสาวกีรติกา ศรีพรม  Mechatronics Engineering10
512 B6130275 นายพลาธิป นาคนชม  Transportation And Logistics Engineering10
513 B6130534 นางสาวจุฑารัตน์ จั่นบำรุง  Environmental Engineering10
514 B6130817 นางสาวพรนภา รักษาอิน  Environmental Engineering10
515 B6130862 นายอานนท์ หาทรัพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
516 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE10
517 B6130978 นางสาวกชพร ลาภูตะมะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
518 B6131241 นางสาวธิติพร คำลือ  ChemE10
519 B6131296 นายพรพรหม พรหมปัญญา  Transportation And Logistics Engineering10
520 B6131333 นายศุภวิชญ์ อุดมศักดิ์  Transportation And Logistics Engineering10
521 B6131685 นายอิสรภาพ ศรีบุตรตา  CPE10
522 B6131883 นายจิรายุ สารรัตน์  Metallurgical Engineering10
523 B6132002 นายเอกลักษณ์ จันทร์สิงห์  Transportation And Logistics Engineering10
524 B6132200 นางสาวจิราวรรณ ภูโคกค้อย  CPE10
525 B6132286 นางสาวนลิณี ประครองศรี  Transportation And Logistics Engineering10
526 B6132392 นางสาวปุณยนุช เพ็ญหนู  Transportation And Logistics Engineering10
527 B6132422 นางสาวโยษิตา ภากิจณเวกรณ์  Geological Engineering10
528 B6132538 นายพีรวิชญ์ ดวงชัย  Transportation And Logistics Engineering10
529 B6132583 นายชากิร หมัดอะหลี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
530 B6135690 นายรัฐพล พันธุ์เพ็ชร  Mechatronics Engineering10
531 B6135829 นางสาวรัชนีกรณ์ แก้วนครไทย  Environmental Engineering10
532 B6136086 นางสาวภัณฑิลา ไชยธงรัตน์  IE10
533 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering10
534 B6136109 นางสาวชุติกาญจน์ ด่านแก้ว  Environmental Engineering10
535 B6136192 นายพงษ์สิทธิ์ ตาสี  Geological Engineering10
536 B6136291 นางสาวกุลณัฐ ทับทิมทอง  Environmental Engineering10
537 B6136635 นายจารุวิชญ์ เฟืองสกุลโรจน์  Transportation And Logistics Engineering10
538 B6136642 นางสาวศิริวัฒนา มากชุมแสง  Environmental Engineering10
539 B6136789 นางสาวกัญญารัตน์ วันนา  Metallurgical Engineering10
540 B6137021 นางสาวมนัสวี อำพาศ  Environmental Engineering10
541 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  ChemE10
542 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  ME10
543 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE10
544 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  ChemE10
545 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  IE10
546 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  ChemE10
547 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  IE10
548 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  ChemE10
549 B6201616 นางสาวพลอย สุพพัตกุล  IE10
550 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  ChemE10
551 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  ChemE10
552 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  ChemE10
553 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  IE10
554 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  IE10
555 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  IE10
556 B6202460 นางสาวชนิภรณ์ เดตะอุต  Metallurgical Engineering10
557 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  IE10
558 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  IE10
559 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
560 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  IE10
561 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  Metallurgical Engineering10
562 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  IE10
563 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  ChemE10
564 B6203504 นายจิตวิสุทธิ์ หมวกเอี่ยม  Mechatronics Engineering10
565 B6203641 นายมงคล พิลาภ  Mechatronics Engineering10
566 B6203689 นางสาวทัศนีย์ บัวจาร  Mechatronics Engineering10
567 B6203740 นายอนันตชัย กลับสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
568 B6203757 นายเกียรติศักดิ์ ก้อมอ่อน  Mechatronics Engineering10
569 B6203788 นายมหัทธนปรินทร์ บริสุทธิ์  Mechatronics Engineering10
570 B6203801 นายจักรกรี พันธุระ  Mechatronics Engineering10
571 B6203825 นางสาวณัฐพร แสงเดือน  Mechatronics Engineering10
572 B6203863 นางสาวนริศา เหมรังษี  Mechatronics Engineering10
573 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  Agricultural and Food Engineering10
574 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  Agricultural and Food Engineering10
575 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  IE10
576 B6211547 นางสาวฤทัยวรรณ มณีมนต์  Mechatronics Engineering10
577 B6211578 นายวัฒนา นามบุญลือ  Mechatronics Engineering10
578 B6211639 นางสาวชนกนาถ แสนเสริม  Mechatronics Engineering10
579 B6211714 นางสาวจีรารัตน์ เสาศิริ  Mechatronics Engineering10
580 B6211721 นายเจษฎาภรณ์ นอแสงศรี  Mechatronics Engineering10
581 B6211776 นายภานุวัฒน์ แป้นกลาง  Mechatronics Engineering10
582 B6211783 นายชุติเดช มูลมัย  Mechatronics Engineering10
583 B6211806 นายชูศักดิ์ พุ่งอุไร  Mechatronics Engineering10
584 B6211868 นางสาววิลาสินี กิตชัย  Mechatronics Engineering10
585 B6211875 นายรักษิต มณีพินิจ  Mechatronics Engineering10
586 B6211905 นางสาวจุฑาทิพย์ เสือสกุล  Mechatronics Engineering10
587 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering10
588 B6211943 นายภูเบศ เรืองสุขสุด  Mechatronics Engineering10
589 B6211974 นายสุธาวี ภู่สุวรรณ์  Mechatronics Engineering10
590 B6212094 นางสาววารุณี ธรรมโหร  Mechatronics Engineering10
591 B6212179 นายศิริพงษ์ คันทจันทร์  Mechatronics Engineering10
592 B6212223 นายพงษ์พิพัฒน์ กึ่งมาตย์  Mechatronics Engineering10
593 B6212285 นางสาวณภัทรชฎา มโนรา  Mechatronics Engineering10
594 B6212292 นางสาวกัญจนพร พวงทอง  Mechatronics Engineering10
595 B6212346 นายเตชณัฐ ปวารณา  Mechatronics Engineering10
596 B6212377 นายสุกฤษฏิ์ ปิยะสมบูรณ์  Mechatronics Engineering10
597 B6212384 นายภานุพงษ์ นาคแสงทอง  Mechatronics Engineering10
598 B6212438 นายคณยศ โชคอักขนิฐ  Mechatronics Engineering10
599 B6212445 นางสาวสุพัตรา แซ่เอียว  Mechatronics Engineering10
600 B6212469 นายรัฐพล เทียมณรงค์  Mechatronics Engineering10
601 B6212476 นางสาวสุรีย์รัตน์ ตัชชนานุสรณ์  Mechatronics Engineering10
602 B6212513 นายชัยวัฒน์ ขอนค้างพลู  Mechatronics Engineering10
603 B6212537 นายฤทธิพร จินบุตร  Mechatronics Engineering10
604 B6212551 นายธนัยโชติ กายประเสริฐ  Mechatronics Engineering10
605 B6212568 นายณัฐวุฒิ เอกสุวรรณ  Mechatronics Engineering10
606 B6212582 นายนัฐนันท์ ยิ้มอยู่  Mechatronics Engineering10
607 B6212643 นายสิทธิโชค แย้มศรี  Mechatronics Engineering10
608 B6213305 นางสาวชนิกานต์ กมลแสน  ChemE10
609 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  CE10
610 B6213596 นางสาวเจนจิรา ปิ่นวันนา  ChemE10
611 B6213640 นายชิดชนก กุลวราธร  Automotive Engineering10
612 B6213701 นางสาวนลินทิพย์ ยลถวิล  Agricultural and Food Engineering10
613 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE10
614 B6214029 นายอธิวุฒิ ฦาชา  IE10
615 B6214159 นายศรัณย์ภัทร วิชัยวงษ์  IE10
616 B6214241 นางสาวสุธินี สวาทดี  ChemE10
617 B6214319 นางสาวกาญจนา เจนขบวน  IE10
618 B6214340 นางสาวรุ่งอรุณ ขวานอก  IE10
619 B6214357 นายจตุรพิชญ์ คุณันญพุฒินนท์  ChemE10
620 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE10
621 B6214517 นางสาวอารยา สิงห์จันทึก  ChemE10
622 B6214777 นางสาวปภัสษร เอื้อเฟื้อ  IE10
623 B6214999 นางสาวสิรินทรา มูลมุกดา  IE10
624 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE10
625 B6215149 นางสาวแพรวา เลขาโชค  ChemE10
626 B6215194 นายขจรพงศ์ จันทร์ขจร  IE10
627 B6215446 นายภูเบศร พุกรัตน์  ChemE10
628 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  ChemE10
629 B6215613 นายดนุพร บุญแสน  Environmental Engineering10
630 B6215712 นางสาววิไลวรรณ จันทะนาม  Agricultural and Food Engineering10
631 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  IE10
632 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  ChemE10
633 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  IE10
634 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE10
635 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  ChemE10
636 B6216610 นางสาวศิริลักษณ์ เฉื่อยกลาง  ChemE10
637 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE10
638 B6216740 นายธีรพงศ์ สุดตานา  Agricultural and Food Engineering10
639 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  CE10
640 B6217013 นางสาวอารีรัตน์ ฉัตรสระน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
641 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  IE10
642 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering10
643 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE10
644 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering10
645 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  Mechatronics Engineering10
646 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  IE10
647 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  ME10
648 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง  ChemE10
649 B6217778 นายภานุพงศ์ สังพงษ์  Metallurgical Engineering10
650 B6217853 นางสาวณัฐลิณี เสสัจจา  CERAMIC ENGINEERING10
651 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  ChemE10
652 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE10
653 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE10
654 B6218348 นายวรกานต์ หาญเวช  IE10
655 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering10
656 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  ChemE10
657 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE10
658 B6219468 นายณัฐภัทร ศิลาพงษ์  Mechatronics Engineering10
659 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  ChemE10
660 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  IE10
661 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE10
662 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  IE10
663 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE10
664 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  ME10
665 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  IE10
666 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  IE10
667 B6219970 นายทัชชาพิชญ์ ชยรัฐสิริมงคล  Mechatronics Engineering10
668 B6220044 นางสาวปนัดดา เพ็งพา  IE10
669 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE10
670 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  ME10
671 B6220549 นางสาวพัทราวรรณ โคตะนันท์  Agricultural and Food Engineering10
672 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
673 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE10
674 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
675 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  IE10
676 B6220990 นางสาวทิพย์รัตน์ ชานนท์เมือง  CERAMIC ENGINEERING10
677 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE10
678 B6221317 นางสาวมนัสนันส์ ยอดสุรินทร์  PE10
679 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  ChemE10
680 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  Mechatronics Engineering10
681 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  Agricultural and Food Engineering10
682 B6221638 นายธีรโชติ สุนทราศรี  Mechatronics Engineering10
683 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE10
684 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  IE10
685 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  IE10
686 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  ChemE10
687 B6222062 นางสาวยศวดี เคนดี  Mechatronics Engineering10
688 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  Agricultural and Food Engineering10
689 B6222161 นางสาวรัตติกาญจน์ บุญตั้ง  Agricultural and Food Engineering10
690 B6222215 นางสาวณิริศา ทองจันทร์แก้ว  IE10
691 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  IE10
692 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE10
693 B6222796 นายประเสริฐ แทนทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
694 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  ME10
695 B6222963 นายสกุลเทพ รัตนเชษฐ์  Mechatronics Engineering10
696 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี  IE10
697 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  IE10
698 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  ChemE10
699 B6223274 นางสาวกัญศิมา ราชมุลตรี  CERAMIC ENGINEERING10
700 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE10
701 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  ME10
702 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE10
703 B6223489 นายอัษฎาวุฒิ ทนุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
704 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  Agricultural and Food Engineering10
705 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  IE10
706 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
707 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering60
708 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  CERAMIC ENGINEERING10
709 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  IE10
710 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  ChemE10
711 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  ChemE10
712 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  ChemE10
713 B6224752 นางสาวสุมินทรา ศรีเทพสวด  Mechatronics Engineering10
714 B6224776 นายวิทยา พิมคิลี  Mechatronics Engineering10
715 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  IE10
716 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  IE10
717 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  ME10
718 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  ME10
719 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  IE10
720 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  IE10
721 B6225964 นายกมลเทพ ลิ้มดำรงตระกูล  Mechatronics Engineering10
722 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  CERAMIC ENGINEERING60
723 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ  Electronic Engineering10
724 B6226220 นางสาวทักษพร ปอยมะเริง  Metallurgical Engineering10
725 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  IE10
726 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  ChemE10
727 B6226503 นายธนกร แสงระวี  IE10
728 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE10
729 B6226961 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูพิษ  PRECISION ENGINEERING10
730 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  IE10
731 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
732 B6229498 นายชิโนรส อินทะกนก  Mechatronics Engineering10
733 B6229511 นางสาวจุฑามาศ ศรีโพธิ์กลาง  Mechatronics Engineering10
734 B6229528 นายเศรษฐา ค้าคล่อง  Mechatronics Engineering10
735 B6229573 นางสาวนัทฐนันท์ กัญญะลา  Mechatronics Engineering10
736 B6229580 นายอิทธิพงษ์ พรศักดา  Mechatronics Engineering10
737 B6229597 นายณัชพล สุ่ยวงษ์  Mechatronics Engineering10
738 B6229603 นางสาวธัญชนก เธอจะโปะ  Mechatronics Engineering10
739 B6229818 นายวรพล นานาวรรณการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
740 B6229832 นางสาวเบญจพร แสมรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING60
741 B6229917 นายกฤติน จุดดา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
742 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  IE10
743 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  ChemE10
744 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  IE10
745 B6233679 นางสาวณัทภัค หัดชุมพล  Mechatronics Engineering10
746 B6233693 นายนรินทร์ สีหาเวช  Mechatronics Engineering10
747 B6233785 นายซอยีไวยัน   Mechatronics Engineering10
748 B6233808 นางสาวพัชรินทร์ แฝงทรัพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
749 B6233815 นางสาวธีราพร เวียงนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
750 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
751 B6233846 นางสาวปิยวรรณ วิระพรสวรรค์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
752 B6233853 นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
753 B6233945 นายฉัตรชัย ประสมศรี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
754 B6233952 นางสาวสามินี โชคมลทิน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING60
755 B6233969 นางสาวศิรินภา ไตรงูเหลือม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
756 B6234027 นางสาวอมรรัตน์ สุมาลา  PRECISION ENGINEERING10
757 B6234096 นางสาวพรรณนารา ปัญจวรรณ์  PRECISION ENGINEERING10
758 B6234133 นางสาวเบญญาภา หาญเสนา  PRECISION ENGINEERING10
759 B6235161 นางสาวณัฐนรี เกียรติกิตติพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
760 B6235376 นายมานนท์ วันทัศน์  Mechatronics Engineering10
761 B6235406 นายเกียรติศักดิ์ ศรีกงพาน  Mechatronics Engineering10
762 B6235499 นายปรัตถกร บุญถึง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
763 B6235536 นายจารุภัทร ทศพร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
764 B6235543 นางสาวภิญญดา ขวัญเพ็ง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
765 B6235598 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
766 B6235697 นายวิชญา สิทธินนธชัย  CERAMIC ENGINEERING10
767 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
768 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  ChemE10
769 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  CERAMIC ENGINEERING10
770 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering10
771 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  ChemE10
772 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
773 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  ChemE10
774 B6237295 นายกฤษณะ วัจนา  PRECISION ENGINEERING10
775 B6237400 นางสาวพรรณี แซ่ตั๋น  PRECISION ENGINEERING10
776 B6237622 นายกิตติธัช ประสานเชื้อ  Mechatronics Engineering10
777 B6237691 นายศุภีรัช ลีอุดม  Mechatronics Engineering10
778 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
779 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering10
780 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering10
781 B6239046 นางสาวนิศารัตน์ ลื่นกลาง  PRECISION ENGINEERING10
782 B6239190 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  PRECISION ENGINEERING10
783 B6239206 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  PRECISION ENGINEERING10
784 B6239510 นางสาวดารณี ใจแก้ว  PRECISION ENGINEERING10
785 B6300296 นางสาวพรสินี ศรีหาพล  N/A60
786 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering10
787 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING10
788 B6304614 นางสาวพิมมาดา พระมนตรี  N/A10
789 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล  N/A60
790 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส  PE10
791 B6306540 นางสาวนุชรินทร์ ศรีเครือแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
792 B6306557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา  N/A10
793 B6307189 นายภูภิงค์ นิลวิเศษ  PRECISION ENGINEERING10
794 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
795 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย  CERAMIC ENGINEERING10
796 B6310325 นางสาวนิศาชล ทับชา  EE10
797 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม  Agricultural and Food Engineering10
798 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING10
799 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ  N/A60
800 B6315344 นายปักธงชัย ชิดสระน้อย  Mechatronics Engineering10
801 B6315368 นางสาวหทัยธรรม พัฒนาลยกูล  Mechatronics Engineering60
802 B6315375 นายฐาปกรณ์ ฉิมพาลี  Mechatronics Engineering10
803 B6315382 นายธีร์ธวัช อุทะจันทร์  Mechatronics Engineering10
804 B6315641 นายกวี สุขสมเลิศ  Mechatronics Engineering60
805 B6315696 นายณัฐวัฒน์ สาเกตุ  Mechatronics Engineering10
806 B6315740 นายนรพล วัดคำ  Mechatronics Engineering10
807 B6315825 นายธีรพงษ์ ไชยสุริยวิรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
808 B6316334 นายอภิวิชญ์ วงษ์รวินันท์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
809 B6316907 นางสาวปิยะธิดา ศรีสวัสดิ์  N/A60
810 B6317409 นายปุณณเมธ งามดี  N/A60
811 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา  CERAMIC ENGINEERING10
812 B6321024 นางสาววรษา กวางแก้ว  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
813 B6321314 นายธนดล นิมิตร์  N/A10
814 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING10
815 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING10
816 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering10
817 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร  CERAMIC ENGINEERING10
818 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE10
819 B6324230 นายพยัคฆ์ จิกจักร์  Mechatronics Engineering10
820 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering10
821 B6324520 นายกริช แก้วสาร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
822 B6324537 นายพรประเสริฐ นาฮ่อม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
823 B6324544 นายภิพัชร จันทธวัช  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
824 B6326111 นางสาวปวิตรา มุธุขรรค์  N/A60
825 B6326333 นายนรินทร์ วงษ์ศรี  N/A10
826 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา  EE10
827 B6327811 นายองอาจ บุญทศ  PE10
828 B6327897 นายธนาวุฒิ มหามูล  N/A60
829 B6329884 นายจิรพงศ์ ช่ออ่วม  Mechatronics Engineering10
830 B6329976 นายพงศกร บุตรมิตร  Mechatronics Engineering10
831 B6330019 นางสาวจันจิรา สุตนนท์  PRECISION ENGINEERING60
832 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม  PRECISION ENGINEERING10
833 B6331436 นางสาวธารทิพย์ มนตรีวงษ์  PRECISION ENGINEERING10
834 B6334796 นายปฏิวัติ ถำวาปี  Mechatronics Engineering10
835 B6334802 นายนราธิป แสงพันธุ์  Mechatronics Engineering10
836 B6335304 นางสาวรฐา บุญชู  Mechatronics Engineering10
837 B6335847 นายพลวัฒน์ บุญรอด  ME10
838 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING10
839 B6336073 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ  Metallurgical Engineering10
840 B6336318 นายธนชัย จันทะนะ  PRECISION ENGINEERING10
841 B6336479 นายโสภณ พรหมมา  PRECISION ENGINEERING10
842 B6336493 นางสาวนันฐิยา พัชรทวีพันธุ์  PRECISION ENGINEERING10
843 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
844 B6336547 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  PRECISION ENGINEERING10
845 B6336561 นายรัฐศาสตร์ เรืองศิริ  PRECISION ENGINEERING10
846 B6336578 นายสิทธินนท์ วงศ์ดำ  PRECISION ENGINEERING10
847 B6336585 นางสาวฌามา วัฒนา  PRECISION ENGINEERING10
848 B6336677 นางสาวชัญญานุช สิทธิ์ก้าวหน้า  PRECISION ENGINEERING10
849 B6336783 นายทิวากร สุขกำเนิด  PRECISION ENGINEERING10
850 B6336868 นางสาวธัญญรัตน์ เจริญวิเศษศิริ  PRECISION ENGINEERING10
851 B6336882 นายธนากร ทองล้วน  PRECISION ENGINEERING10
852 B6337025 นางสาวปนิดา ภูฮาด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
853 B6337032 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  PRECISION ENGINEERING10
854 B6337063 นางสาวกัลยาณี คุ้มเมือง  PRECISION ENGINEERING10
855 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING10
856 B6337087 นายคมสรรค์ ชนไธสง  PRECISION ENGINEERING10
857 B6337131 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PRECISION ENGINEERING10
858 B6337179 นางสาวปรารถนา เว้นบาป  PRECISION ENGINEERING10
859 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING10
860 B6337223 นางสาวกรองแก้ว คะนอง  PRECISION ENGINEERING10
861 B6337230 นายกชษกร จงพาภพ  PRECISION ENGINEERING10
862 B6337285 นางสาวเบญญาพร ยงชัยยุทธ  PRECISION ENGINEERING10
863 B6337308 นางสาวจุฬาภรณ์ วงค์ชัย  PRECISION ENGINEERING10
864 B6337476 นางสาวธารทิพย์ บุญก้อน  Mechatronics Engineering10
865 B6337599 นางสาวชญานี คงชุ่ม  PRECISION ENGINEERING10
866 B6337629 นายอรัณย์ธรรม ธรรมานุยุต  PRECISION ENGINEERING10
867 B6337728 นายปริญญา สำอางเนตร  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
868 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี  ENVIRONMENTAL HEALTH40
869 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
870 B6127459 นางสาวพอฤทัย แรงจบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
871 B6127534 นางสาวสิริลักษณ์ อ่องแดง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
872 B6127756 นางสาวช่อทิพย์ หมุนดอน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
873 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
874 B6128548 นางสาวทอฝัน หะดี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
875 B6128555 นางสาวลลิตา วงศ์วิภัชนพคุณ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
876 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
877 B6073633 นางสาวศุภิสรา เชื้อจันทึก  INFORMATION SCIENCE40
878 B6073664 นายอาทิตย์ สียอด  INFORMATION SCIENCE10
879 B6134198 นางสาวชนัญธร มูลศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
880 B6200329 นายณัฐเวท ชัยวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
881 B6204655 นางสาวณัฐวดี รักษาสัตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
882 B6204754 นางสาวณิชาพัชร์ ทัศนา  INFORMATION SCIENCE10
883 B6204938 นายปัญญวิชญ์ เปสตันยี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
884 B6204952 นายธีรพล เหมาะดี  INFORMATION SCIENCE10
885 B6206154 นายเกียรติชัย บุญแพง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
886 B6206161 นางสาวอุษณียา ขจัดภัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
887 B6206192 นางสาวธิดารัตน์ ไกรตรวจพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
888 B6206208 นางสาวอภิญญา ถนอมประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
889 B6206215 นางสาวพิชญ์ธัญญา ยาวโนภาส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
890 B6206222 นายเฉลิมพงษ์ ขจัดมลทิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
891 B6206246 นางสาวอัญวีณ์ เลิศกิจพีรพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
892 B6206253 นายธนนันท์ จันทร์งาม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
893 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
894 B6206352 นางสาวดมิสา กาญจนวัฒนาวงศ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
895 B6206369 นายภคิน ธรรมเส็ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
896 B6206376 นายทินกฤต เคยพุดซา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
897 B6206390 นายเจษฎากร วงค์จันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
898 B6206451 นายวรรณชัย หลอมประโคน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
899 B6206512 นายสิรวิชญ์ พรมดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
900 B6208837 นายศรธเนศ ศรียาภัย  INFORMATION SCIENCE60
901 B6209414 นายพีระพันธ์ บรรจง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
902 B6210359 นางสาวสุพิชญา แพงตาวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
903 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
904 B6227685 นายชาญชล งามสมภาพ  INFORMATION SCIENCE10
905 B6227753 นายชิษณุพงษ์ เนียมสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
906 B6227883 นายพงษ์เผ่า ศรีชัยกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
907 B6231699 นายนพวิชญ์ ภิงคะสาร  INFORMATION SCIENCE10
908 B6231712 นายธันวา โกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
909 B6231897 นางสาวเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์สุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
910 B6231989 นางสาวนภัทสรา คำพิมพ์  INFORMATION SCIENCE10
911 B6232030 นางสาวณัฐนรี ศรีสวาสดิ์  INFORMATION SCIENCE10
912 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
913 B6232276 นางสาวพราวแพรวา เคลื่อนกระโทก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
914 B6232313 นางสาวนันทนัช ต้นโพธิ์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
915 B6236892 นายศรัณย์ พันธ์ศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.