รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม36
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000417 นางสาววิภาวี มั่นพรม  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6001988 นางสาวธนวรรณ สุทธิวารี  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6002978 นางสาวชมพูนุช อัครมะหะเวทน์  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6003067 นางสาวทัศนีย์ สีนาค  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6017095 นายปัณณวิชญ์ อุทธา  Metallurgical Engineering40
6 B6017125 นางสาวนิศาชล นนท์ใสย  Metallurgical Engineering40
7 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE10
8 B6109349 นางสาวเบญญา บูรณ์เจริญ  CPE10
9 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  TCE10
10 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  TCE10
11 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE10
12 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  TCE10
13 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE10
14 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE10
15 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  TCE10
16 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE10
17 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE10
18 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE10
19 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์  TCE10
20 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE10
21 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE10
22 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  TCE10
23 B6219949 นางสาวกมลวรรณ พาภักดี  TCE10
24 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
25 B6221836 นายณัฐกิตติ์ แย้มขยาย  TCE10
26 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE10
27 B6225124 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน  Environmental Engineering10
28 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE10
29 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  TCE10
30 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ  TCE10
31 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์  TCE10
32 B6235833 นายสุรเชษฐ์ ไสชิต  Agricultural and Food Engineering10
33 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  Electronic Engineering10
34 B6238223 นายกฤตเมธ เมษมานนท์  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.