รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม30
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6100032 นายณัฐพล ไชยศรี  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6100148 นายธกฤต หอมกลิ่น  ME10
3 B6102746 นางสาวสาริศา กระจายกลาง  ME10
4 B6102814 นางสาวธัชนิตา กล้าแท้  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME10
6 B6104726 นายพีระ จรพัทลุง  ME10
7 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME10
8 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
9 B6106584 นายธนพล ดงทอง  ME10
10 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
11 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
12 B6108229 นายวศิน นามโคตร  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6109257 นายวิทยา บุตรโสภา  ME10
14 B6109332 นางสาวชนินาถ บูรณ์เจริญ  ME10
15 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
16 B6109578 นายธนัตถ์ ประสานเสียง  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
18 B6110949 นายวรินทร พันธุดร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
20 B6115067 นางสาวนัฐพร สระทองหลาง  ME10
21 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME10
22 B6115623 นางสาวชัชฎาภรณ์ สีนวนขำ  ME10
23 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME10
24 B6116965 นางสาวณิชานุช หอมเนียม  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6117009 นายธนวัช หาญวรชัยกิจการ  ME10
26 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
27 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME10
28 B6131593 นายภาณุพงศ์ ไกรสุเน  ME10
29 B6131623 นายปฐวี เศษไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME10
31 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
33 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.