รายชื่อนศ.
รายวิชา530313 : CONCRETE TECHNOLOGY LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5818662 นายอนุวัฒน์ ชัยกิจ  CE10
2 B5924844 นายศุภเวช บุญทองอ่อน  CE10
3 B6105723 นางสาวรติกานต์ ชโลธร  CE10
4 B6105785 นายนพพล ชัยนฤเวทย์  CE10
5 B6107949 นายวิทวัส ธารเอี่ยม  CE10
6 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE10
7 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา  CE10
8 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE10
9 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE10
10 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE10
11 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE10
12 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  CE10
13 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE10
14 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE10
15 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE10
16 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE10
17 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์  CE10
18 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE10
19 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE10
20 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  CE10
21 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE10
22 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE10
23 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE10
24 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE10
25 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE10
26 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE10
27 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE10
28 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE10
29 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE10
30 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE10
31 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE10
32 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE10
33 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  CE10
34 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE10
35 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE10
36 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE10
37 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  CE10
38 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  CE10
39 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE10
40 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE10
41 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE10
42 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.