รายชื่อนศ.
รายวิชา521418 : MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION IN AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
2 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
3 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
4 B5907663 นางสาวศิริญาพร แยบดี  Agricultural and Food Engineering10
5 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
6 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
7 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
8 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์  Agricultural and Food Engineering40
9 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
10 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
11 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
12 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
13 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering10
14 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
15 B6008253 นางสาวสุวรรณี ศรีสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
16 B6012533 นายจีระพงค์ พิมใจใส  Agricultural and Food Engineering10
17 B6012809 นายวิธาน สาพิมพ์ลาด  Agricultural and Food Engineering10
18 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering10
19 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering10
20 B6135836 นางสาวณัฐกมล ขำระหงษ์  Agricultural and Food Engineering10
21 B6136413 นายธนิตย์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering10
22 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.