รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6200367 นางสาวนารีรัตน์ มาสระน้อย  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
2 B6205263 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6205379 นางสาวดวงรัตน์ พันธ์แตง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6205508 นางสาววิภวานี อิ่มดำ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6205539 นางสาวสุรีพร คงทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6205638 นางสาวกัญญารัตน์ ชัยลา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6205645 นางสาวหรรษมน สิทธิสน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6205683 นางสาวเตชินี มาสิงห์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6205713 นางสาวจิราพร กินขุนทด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
13 B6205744 นายธนากร อยู่ทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B6205751 นางสาวพิมรัชดา เรืองจุ้ย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6205881 นายธีระชัย ทิมจำลอง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
17 B6205911 นางสาวชญานิศ ศานติศีมา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6205997 นางสาวสุวนันท์ มีโพธิ์กลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
19 B6206000 นายสหัสวรรษ สร้อยพิมาย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
21 B6206031 นางสาวรัตนลักษณ์ สุวัฒนโพธิวง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
22 B6206079 นางสาวปาริชาติ เขื่อนมั่น  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
23 B6206130 นางสาววิลาวัณย์ ผ่องอินทรีย์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
24 B6208813 นางสาวเนตรทิพย์ ไทยจังหรีด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6210335 นางสาวลักษิกา ภู่ระย้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
26 B6210922 นางสาวทัฬห์กมล อินทเกตุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B6227562 นางสาววชิรญาณ์ สมโชค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6227593 นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6230098 นางสาวจิดาภา พันธุรักษ์  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
30 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
31 B6231521 นายสหัสวรรษ กิติพูลธนากร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
32 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B6231620 นางสาวพิมพ์ชนก ศาสตร์ตรินภรณ์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
34 B6234812 นางสาวสุภลักณ์ แก้วนาดอน  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.