รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม38
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6120801 นายกิตติศักดิ์ โชคมีสุข  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6102982 นายสนธยา กัญญะวงค์  EE10
3 B6103989 นายณัฐวุฒิ คงพิทักษ์  Electronic Engineering10
4 B6104191 นายไชยภัทร คำบาง  Metallurgical Engineering10
5 B6105150 นายธราดล จำปาทอง  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6105167 นายพิชิตชัย จำเริญควร  Electronic Engineering10
7 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ  Electronic Engineering10
8 B6108298 นายวิทวินท์ นามวิจิตร  Electronic Engineering10
9 B6108816 นายณัฐวัฒน์ บุญเกื้อ  Electronic Engineering10
10 B6108991 นายพิชัยรัตน์ บุญเที่ยง  Metallurgical Engineering10
11 B6110161 นายนนทกร ผลานาค  EE10
12 B6114268 นางสาววิชุดา ศรีชมภู  Metallurgical Engineering10
13 B6130800 นายธนพล ไท้ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
14 B6208974 นายวีรวัฒน์ วรรณโชติ  Electronic Engineering10
15 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6213770 นายปรเมศร์ โกมาสถิตย์  CPE10
17 B6214227 นายธนกฤต เอี่ยมดำรงค์  Electronic Engineering10
18 B6214432 นางสาวกัญญาณัท มารศรี  Electronic Engineering10
19 B6214661 นางสาวธัญรัตน์ ท่วมตะคุ  Electronic Engineering10
20 B6215019 นายชลเมษ เนตรศรี  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  Electronic Engineering10
22 B6234416 Mr.Long Mengly  Mechanical Engineering10
23 B6234492 Mr.SOPHY HEANG  Civil Engineering10
24 B6234515 Ms.LIYEAN SOEUN  Mechanical Engineering10
25 B6234539 Mr.ROTANAK VISAL SOK TEP  Mechanical Engineering10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
26 B6074388 นายศักดา พลบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.