รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม33
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5917020 นายภัทรพล แสนทวีสุข  Metallurgical Engineering10
2 B6009632 นายภูบดินทร์ ตั้งวิริยะวรกุล  TCE10
3 B6017415 นายณัฐพล หอมงาม  IE10
4 B6100131 นายอรรณพ เส็งสมวงศ์  ME10
5 B6105259 นายณัฐชนน จีบโพธิ์  Electronic Engineering10
6 B6107451 นางสาวสุชาดา ทังสุนันทน์  CPE10
7 B6107666 นายชัชพงศ์ ที่รัก  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6112806 นายโสภณวิชญ์ ร่วมชาติสกุล  Electronic Engineering10
9 B6131166 นายอดุลวัส หมัดสี  Automotive Engineering10
10 B6136796 นายนัฐกร ศรีนอก  Electronic Engineering10
11 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  ME10
12 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  ME10
13 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  ME10
14 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  ME10
15 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  ME10
16 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  ME10
17 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  ME10
18 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  ME10
19 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  ME10
20 B6222888 นายฑีฆายุ บุรผากา  Automotive Engineering10
21 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล  Geological Engineering10
22 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  ME10
23 B6224745 นายปฐวี โทศรี  ME10
24 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  ME10
25 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  ME10
26 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา  ME10
27 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  ME10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
28 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
29 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง  INFORMATION SCIENCE10
30 B6074166 นางสาวมัลลิกา ประทุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
31 B6074197 นางสาวปาจรีย์ ล่ากระโทก  INFORMATION SCIENCE10
32 B6074524 นายอุดมศักดิ์ เคนวิเศษ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.