รายชื่อนศ.
รายวิชา202213 : GLOBALIZATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5750993 นายปกรณ์ สุวรรณโนบล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
2 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5854547 นางสาวโสรยา แถวกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE60
6 B5803477 นางสาวอรพิมพ์ บอกขุนทด  CME10
7 B5823604 นางสาวอริศรา แม่นปืน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5902866 นางสาวเกษรินทร์ ทับหมื่นไวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B5905812 นายภูมิ สุวรรณพันธ์  CE10
10 B5906444 นางสาวกาญจนาภรณ์ ศรีบุญเรือง  Agricultural and Food Engineering10
11 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์  CPE10
12 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
13 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
14 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
15 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
16 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering10
17 B6004606 นางสาวณชารณีย์ ชะอุ่มกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
18 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering10
19 B6006693 นางสาวศรัณยา มาลาสินธุ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6007294 นางสาววรารัตน์ โกติรัมย์  TCE10
21 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering10
22 B6008260 นางสาวรุ่งทิวา เจียกงูเหลือม  TCE10
23 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering10
24 B6009069 นางสาวดารารัตน์ อบอุ่น  Geological Engineering10
25 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering10
26 B6013714 นายไชยา โพธิ์ชัยทอง  Geological Engineering10
27 B6015787 นายวิโรจน์ ทองหอม  CE10
28 B6020248 นายเจษฎา ทองดี  Metallurgical Engineering10
29 B6020446 นายอัษฎาวุธ มีใจ  Environmental Engineering10
30 B6025151 นายจักรภัทร เวทศิลป์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
32 B6026462 นายณัชพล พรหมณี  CE10
33 B6100216 นายมงคล กรวยสวัสดิ์  Mechatronics Engineering10
34 B6101992 นางสาวนิสากร แอนเพชร  Mechatronics Engineering10
35 B6102166 นายวิษณุ ชูราษี  Mechatronics Engineering10
36 B6102289 นายกิตติพงศ์ เพียเพ็ง  Mechatronics Engineering10
37 B6103040 นางสาวกิตติยา การะเกด  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6104009 นางสาวโสภิดารัตน์ คงฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B6104979 นายอภิสิฐ จันทร์อ่ำ  Geological Engineering10
40 B6107567 นายทักษิณาวัตร ทิพจรูญ  Electronic Engineering10
41 B6109196 นางสาวบุษกร บุตรเกตุ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
42 B6109653 นางสาวศศิวรรณ ปรือปรัก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
43 B6113520 นางสาวภัทราภรณ์ วงค์สวัสดิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
44 B6114152 นางสาวลลิตา วีราชัย  Geological Engineering10
45 B6117153 นางสาวณัชชา เหว่าขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
46 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE10
47 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE10
48 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE10
49 B6336226 นางสาวชลิตา จำปาใด  Agricultural and Food Engineering10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
50 B5871841 นายปฏิภาณ พัชรมงคลกุล  INFORMATION SCIENCE10
51 B6122607 นางสาวกรกฎ นานอน  INFORMATION SCIENCE10
52 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว  INFORMATION SCIENCE10
53 B6232115 นายมงคล ประสิทธิ์นอก  INFORMATION SCIENCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.