รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม22
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6015657 นายจิรวัฒน์ ตารัมย์  Geological Engineering10
2 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering10
3 B6201487 นางสาวจิราวรรณ ดีชื่น  Environmental Engineering10
4 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  Environmental Engineering10
5 B6208943 นายวัชรพงษ์ ดุมภ์ใหม่  Environmental Engineering10
6 B6209919 นางสาวจุฑาทิพย์ หาทำ  Environmental Engineering10
7 B6210298 นายสุทิวัส นาชิน  Environmental Engineering10
8 B6214265 นางสาวสุธาริณี สุรเจริญพงศ์  Environmental Engineering10
9 B6214333 นางสาวกนกวรรณ ภาวะรัตน์  Environmental Engineering10
10 B6214418 นายธนวัฒน์ กลัดเทศ  Environmental Engineering10
11 B6214937 นายณัฐพล หิรัญอดุลวิทย์  Environmental Engineering10
12 B6215095 นางสาวชวิกา กล้าหาญ  Environmental Engineering10
13 B6216603 นายพงศกร พิมพ์สว่าง  Environmental Engineering10
14 B6217068 นางสาวสุภาพร โปร่งสูงเนิน  Environmental Engineering10
15 B6217310 นางสาวนรภัทร ระหงษ์  Environmental Engineering10
16 B6217884 นายธนกฤต สุนันทนาม  Environmental Engineering10
17 B6219000 นางสาวณัฐภรณ์ พรมชาติ  Environmental Engineering10
18 B6219215 นางสาวอภิญญา ดองโพธิ์  TCE10
19 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  TCE10
20 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  Environmental Engineering10
21 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  Environmental Engineering10
22 B6220006 นายฐาปนพงศ์ ทะยอมใหม่  Environmental Engineering10
23 B6220785 นางสาวลักษิกา คำดี  Environmental Engineering10
24 B6221966 นายสุริยา โสภณ  Environmental Engineering10
25 B6222185 นางสาววิลาวัณย์ นาสนไชย  Environmental Engineering10
26 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์  Environmental Engineering10
27 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
28 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  Environmental Engineering10
29 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  Environmental Engineering10
30 B6225223 นายประชา จินดาหอม  Environmental Engineering10
31 B6226299 นางสาวจิตตินันท์ สินสมุทร  Environmental Engineering10
32 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  Environmental Engineering10
33 B6226831 นายนครินทร์ ทัศนพงษ์  TCE10
34 B6226893 นางสาวปนัดดา คำฤาชัย  Environmental Engineering10
35 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  Environmental Engineering10
36 B6229917 นายกฤติน จุดดา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
37 B6230623 นางสาวเขมจิรา ชูประดิษฐ  Environmental Engineering10
38 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  Environmental Engineering10
39 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  Environmental Engineering10
40 B6236243 นางสาวศรินยา สร้อยมาลัย  Environmental Engineering10
41 B6236373 นางสาวสิริกาญจน์ เรืองคณาสันต์  Environmental Engineering10
42 B6237967 นายวรชัย ปัดถาธิตัง  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.