รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980260 นายกฤษตะวัน บุษบงก์  SPORTS SCIENCE10
2 B6204273 นายธนทัต ศิวิลัย  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6123727 นางสาวปุษยนัฐ จนโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123826 นางสาวนันทิยา ลานอก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123925 นางสาวพิชญา นอกพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6123956 นางสาวรมย์รุจี นิลหมื่นไวย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6124151 นายมูฮำหมัด อุมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6124182 นางสาวอภิสรา เสริมชื่อ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6124243 นางสาวกิตติมาภรณ์ สินประเสริฐ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6124250 นางสาววิมลฉัตร กองเกิด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
11 B5921645 นายวงศกร ช่างทอง  TCE10
12 B6005085 นายกิตติพงษ์ พลนิกาย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
14 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE10
15 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6106911 นางสาวศศิธร ติดตารัมย์  Geological Engineering10
17 B6110802 นายนัฐพงษ์ พวงมาลี  ME10
18 B6117160 นายไวทยา เหวิน  ME10
19 B6118556 นางสาวสิริกัลยา นาคเจือทอง  Automotive Engineering10
20 B6131890 นางสาวปภารพินท์ คาแพง  PE10
21 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CERAMIC ENGINEERING10
22 B6136772 นายณัฐวุฒิ วังคีรี  Agricultural and Food Engineering10
23 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  CE10
24 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE10
25 B6209735 นายธนพล โชติกพงศ์  Civil Engineering10
26 B6214180 นายเดชาธร เกล้าจะโป๊ะ  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  Automotive Engineering10
28 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  Automotive Engineering10
29 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  Automotive Engineering10
30 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
33 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  TCE10
34 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE10
35 B6234430 Mr.Aing Hukry  Civil Engineering10
36 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE10
37 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE10
38 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี  CE10
39 B6236427 นางสาวจิรัฐติญา หลักคำ  Civil Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
40 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
41 B6123017 นางสาวชาลิสา คุณประสพ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
42 B6123260 นายชโนทัย ธนรรถพงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.