รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6204501 นายชาติชาย ทนพุดซา  SPORTS SCIENCE10
2 B6204570 นางสาวศิรินภา หล้าโสด  SPORTS SCIENCE10
3 B6233082 นายชาคริต เยอสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
4 B6324889 นางสาววนิดา แช่มฉิมพลี  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6112547 นางสาวสุธาทิพย์ ยนต์สถิตย์กุล  Automotive Engineering10
6 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  Electronic Engineering10
7 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  Electronic Engineering10
8 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  Electronic Engineering10
9 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  TCE10
10 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  Electronic Engineering10
11 B6209254 นายทิวากร สานุสุข  Electronic Engineering10
12 B6210809 นางสาวชุติมา ยลพันธ์  Environmental Engineering10
13 B6210816 นางสาวณัฐณิชา ทองจันทร์  Environmental Engineering10
14 B6213589 นายณัฐนนท์ ฉลองกิตติศักดิ์  Metallurgical Engineering10
15 B6213893 นางสาวกษมา ไวยเจริญ  Metallurgical Engineering10
16 B6214654 นางสาวบัณฑิตา พิมพ์มหา  Metallurgical Engineering10
17 B6214753 นางสาวพรธิดา นาชอน  Metallurgical Engineering10
18 B6218638 นายพิพัฒน์ ยิ้มประเสริฐ  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6218836 นายพนัฐกร พรมสอน  Metallurgical Engineering10
20 B6219437 นายชลธาร แววนำ  PE10
21 B6220082 นายชัยสิทธิ์ ตงเท่ง  PE10
22 B6220686 นายคณิศร ดาวสูงเนิน  Metallurgical Engineering10
23 B6221478 นายจักรวุฒิ ปอศรี  Metallurgical Engineering10
24 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  Metallurgical Engineering10
25 B6223717 นายพีรพัฒน์ สายพิน  Metallurgical Engineering10
26 B6223724 นางสาวอริสา สุนทรโรจน์  Metallurgical Engineering10
27 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  Electronic Engineering10
28 B6224110 นางสาวกวิสรา ชมบุญ  PRECISION ENGINEERING10
29 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  Electronic Engineering10
30 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  Electronic Engineering10
31 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  Metallurgical Engineering10
32 B6224875 นายพิษณุพร อ่วมเพ็ชร์  CERAMIC ENGINEERING10
33 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  Electronic Engineering10
34 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  Electronic Engineering10
35 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  Electronic Engineering10
36 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  Environmental Engineering10
37 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  Electronic Engineering10
38 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  Electronic Engineering10
39 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  Electronic Engineering10
40 B6229832 นางสาวเบญจพร แสมรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
41 B6234256 นายทิวากร บุญจันทร์ศรี  Petrochemical and Polymer Engineering10
42 B6236601 นายอับดิลละห์ เจะนิ  CERAMIC ENGINEERING10
43 B6237264 นางสาวชีวานันทน์ ว่องวัฒนาศานติ  PRECISION ENGINEERING10
44 B6337315 นางสาวเพ็ญนภา อินทะสิงห์  PRECISION ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.