รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071530 นางสาวเสาวรส ประจวบกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6071547 นางสาวอาริสา ธูปกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6071622 นางสาวอรปรียา โม้แพง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6071738 นางสาวกุลนิดา ล้วนกลาง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B6071745 นางสาวอรปรียา คูประทุมศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
6 B6071981 นางสาวรัตติยา เเตงไทย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6072131 นางสาวรัตน์ดา นอสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
8 B6072179 นายนาวิก เจิมขุนทด  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
9 B6072186 นางสาวณัฐกมล อำไธสง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6072261 นางสาวกัญญลักษณ์ จันทะพิมพ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
11 B6072407 นางสาวปริษา กรโสภา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B6072414 นางสาวณฐมน โสพันธ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
13 B6072452 นางสาวพิมพ์นภา พงษ์สุวรรณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
14 B6072520 นางสาวชนานันท์ สมเหมาะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
15 B6072773 นางสาวนรามณี สนิทชอบ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6072780 นางสาวจิราพัชร ตั้งภรณ์พรรณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6072803 นางสาวนัยนา จีนประโคน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6072827 นางสาวกัญญาวีร์ รัตนประเสริฐ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6073138 นางสาวรติมา โคจิมะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6073145 นางสาวพัชราภรณ์ ไชยเชษฐ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B6073411 นางสาวนภัสกร วิมลมาลย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
22 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
23 B6073916 นายเดชดำรงค์ ขันประกอบ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6073923 นางสาวพรทิพย์พา ทองน้อย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6075057 นางสาวอัฐมาศ ม่วงอ่อนพะเนา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B6075071 นางสาวธิดารัตน์ ทรัพย์ค้าสำราญ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
27 B6075095 นางสาวลักขณาพร พิลึก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6075194 นางสาวพิชญดา โชติบำรุงพงศ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
29 B6075255 นางสาวศริญญา พาหิระ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
30 B6075279 นางสาวจิราพัชร หันศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B6075347 นางสาวธิดารัตน์ พรมเสนา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B6075378 นายฤทธิไกร ทองคำ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
33 B6075422 นายธีรพงษ์ มงคลแพทย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B6134112 นางสาวรัตนา เจนหัตถ์  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
35 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME10
36 B6213817 นางสาววัลลภา ถิระศิลป์  CERAMIC ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
37 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.