รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6211066 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล  physics10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
3 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
4 B6108397 นายวิรัช นิ่มเภา  Metallurgical Engineering10
5 B6109356 นางสาวสุธิดา บูรณ์เจริญ  ME10
6 B6110369 นางสาวธดากรณ์ พยุงตน  ME10
7 B6112707 นางสาวรสิตา ยุทธนารังสรรค์  ME10
8 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ  Agricultural and Food Engineering10
9 B6113889 นางสาวปัทมาพร วัฒนครไพบูลย์  ME10
10 B6113995 นายพีรพัฒน์ วาดรับ  ME10
11 B6115845 นายธัญธร สุดาจันทร์  ME10
12 B6118242 นายพงษ์ศักดิ์ เทพปันติ  ME10
13 B6131395 นายรชต ทีฆทัศน์กุล  ME10
14 B6132965 นายธวัชชัย มลากรรณ  Automotive Engineering10
15 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  EE10
16 B6201982 นายธนกร สุขกุล  CPE10
17 B6202811 นางสาวรัญชิตา ค้อชากุล  ChemE10
18 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  TCE10
19 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE10
20 B6210618 นางสาวชาครีญา สันทัดกลาง  ChemE10
21 B6214173 นายชโยดม เฮฮา  CPE10
22 B6214203 นางสาวธัญชนก มั่นใจ  ChemE10
23 B6215392 นายพงษ์ศิริ ศรีรักษา  TCE10
24 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  ChemE10
25 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  CPE10
26 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  ChemE10
27 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  ChemE10
28 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  CPE10
29 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  CPE10
30 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  ChemE10
31 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  TCE10
32 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  TCE10
33 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  TCE10
34 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  TCE10
35 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  CPE10
36 B6222345 นางสาวศศิกานต์ ภูศิริต  Geological Engineering10
37 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  CPE10
38 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  CPE10
39 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  ChemE10
40 B6224356 นายวุฒิไกร สังข์โกมล  CPE10
41 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  CERAMIC ENGINEERING10
42 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6227166 นายศิริชัย ประสพผล  CPE10
44 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  CPE10
45 B6238032 นายวิทยาศาสตร์ ทองบุญมา  Electronic Engineering10
46 B6238452 นายขจรยศ เจริญวงค์  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.