รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์  FOOD TECHNOLOGY10
3 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล  FOOD TECHNOLOGY10
4 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
5 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม  FOOD TECHNOLOGY10
6 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น  FOOD TECHNOLOGY10
16 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
17 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย  FOOD TECHNOLOGY10
18 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
19 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา  FOOD TECHNOLOGY10
20 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
21 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
22 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์  FOOD TECHNOLOGY10
23 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล  FOOD TECHNOLOGY10
24 B6125806 นายวรัญญู ลิมวัฒนาสมุทร  FOOD TECHNOLOGY10
25 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
26 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
27 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
28 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
29 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ  FOOD TECHNOLOGY10
30 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
31 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู  FOOD TECHNOLOGY10
32 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
33 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
34 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค  FOOD TECHNOLOGY10
35 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
36 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY10
37 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
38 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ  FOOD TECHNOLOGY10
39 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต  FOOD TECHNOLOGY10
40 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
41 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
42 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  TCE10
43 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  TCE10
44 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.