รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120153 นายภาณุวัฒน์ ตระกูลศรี  SPORTS SCIENCE10
2 B6335410 นางสาวกัลยรัตน์ ปัญญาประดิษฐ์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  PE10
5 B6203221 นางสาวกิติพร คำแดง  PE10
6 B6209162 นายนิติพนธ์ พรมหาญ  PE60
7 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  PE10
8 B6209889 นางสาวมัลลิกา สีคาม  PE10
9 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  PE10
10 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  PE10
11 B6214593 นายภาวิวัฒน์ ศรีศรัยมณี  PE60
12 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE10
13 B6215033 นางสาวธัญญาเรศ ระวิงทอง  PE10
14 B6215330 นายสุระธาดาพงศ์ จำเริญเพิ่มกิจ  PE10
15 B6215378 นางสาวอริษรา บุษราคำ  PE10
16 B6215408 นายวรชัย เตโช  PE10
17 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  PE10
19 B6216658 นางสาวณัฐชา สมบูรณ์พงศ์  PE10
20 B6218645 นางสาวศศิธร ทันใจ  PE10
21 B6219819 นางสาวทิพวรรณ์ รัชวงค์  PE10
22 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  PE10
23 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  PE10
24 B6221508 นางสาวอรวรรณ ลำไธสง  PE10
25 B6222765 นางสาวปนัดดา เหล่าเขตกิจ  PE10
26 B6223182 นางสาวปทิตตา สีดาธรรม  PE10
27 B6223243 นางสาวสุดารัตน์ ภูเด่นไสย  PE10
28 B6223281 นายปฐมพร วงค์ภักดี  PE10
29 B6224103 นางสาวอรทัย แนบผักแว่น  Environmental Engineering10
30 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม  PE10
31 B6224882 นายคุณานนต์ วันทิ  PE10
32 B6225445 นายพุทธินันท์ มรรยาทอ่อน  PE10
33 B6225674 นางสาวนุสรา ขำเขว้า  PE10
34 B6226138 นางสาวปัณฑารีย์ ลาดโลศรี  PE10
35 B6226275 นายชิษณุพงศ์ ธีระเสถียรโสภณ  PE10
36 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  PE10
37 B6230678 นายปรัชญา ทิพย์สำเหนียก  PE10
38 B6235857 นายนิธิเดช แสงกล้า  Environmental Engineering10
39 B6236175 นางสาวรมย์ธิรา รักษาภักดี  PE10
40 B6238346 นายศุภกิตติ์ ผลาพิบูลย์  PE10
41 B6238438 นายสรศักดิ์ โสภณ  PE10
42 B6238582 นายวิทศณุ ชาวไทย  PE10
43 B6335816 นายชนาสิน นาคนวล  Transportation And Logistics Engineering10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
44 B6211417 นางสาวจันทร์นภา บุตรจันทร์  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.