รายชื่อนศ.
รายวิชา203404 : BUSINESS CHINESE I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6120535 นางสาวภาวินี กะการดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B6120597 นางสาวธัญญลักษณ์ เขียวขัน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B6120627 นางสาววันวิสาข์ งอนกระโทก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
4 B6120672 นางสาวริปอง จันทะคัต  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
5 B6120740 นางสาวกวินนา ชัยภัทรศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B6120757 นางสาวนิรมล ชารีผาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6120870 นางสาวกรกนก ทัพโยธา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
8 B6120948 นางสาวอาทิตยา นามประชุม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
9 B6121105 นางสาวสุพิชญา พุทธเจริญผล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
10 B6121112 นางสาวปิยธิดา พุทธรักษา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6121129 นางสาวชุติมา เพ็งศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
12 B6121204 นางสาวมณธิชา มุสิกสาร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
13 B6121303 นางสาวธัญญลักษณ์ เล้าเจริญพานิชย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
14 B6121310 นางสาวแก้วตา เลิศธัญญลักษณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
15 B6121396 นางสาวพัชยา สมนาม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
16 B6121426 นางสาวโยทิกา สะหาย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6121433 นางสาวศุภกานต์ สะอาดเอี่ยม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B6121471 นางสาวเด่นนภา สีโท  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
19 B6121549 นางสาวปนัดดา อาษานอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
20 B6121624 นางสาวจุฑามณี จีนวัง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
21 B6134471 นางสาวเบญจภรณ์ ยุทธนาพิเชษฐ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
22 B6134495 นางสาวญาณิศา ชื่นพยอม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
23 B6134518 นางสาวณัฐชา เสียงวังเวง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
24 B6134556 นางสาวพจนารถ หาชนะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
25 B6134594 นายสิโรตม์ เลี่ยงสุวรรณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B6137304 นางสาวอรยา วันดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.