รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6120498 นายณัชกรณ์ โอสถานุวัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B6205294 นายพีรวุฒิ ชาติมนตรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
6 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B6312084 นางสาวจุฬารัตน์ ลิ่มสลักเพ็ชร  MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
10 B6230074 นางสาวภัทรวดี สุลักษณ์อนวัช  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
11 B6231224 นางสาวกมลชนก บุระคร  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6234805 นางสาวยุพาภรณ์ แก้วบุญสม  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
13 B6313937 นางสาวปรมาภรณ์ แก้วสุจริต  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6314002 นายธนกร ตรองพาณิชย์  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6320102 นางสาวศิญาภัสร์ สิริพิริยะพร  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
16 B6102296 นางสาวพลอยไพลิน โพชทรง  Mechatronics Engineering10
17 B6102487 นางสาวบุษกร เวชกามา  Mechatronics Engineering10
18 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE10
19 B6217594 นางสาวฐิตาพร อัตตวิริยะสุวร  PRECISION ENGINEERING60
20 B6218355 นางสาวปนัดดา อามาตมนตรี  PRECISION ENGINEERING10
21 B6221706 นายธนบดี วาจาสิทธิ์  PE10
22 B6223793 นางสาวภัทรวดี ยุวะบุตร  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6226923 นางสาวอารีรัตน์ ผะเผิน  ChemE60
24 B6230005 นายสุพิชญ์ชา แถมพร  Mechanical Engineering10
25 B6230043 นางสาวณัฐณิชา กลั่นเงิน  Civil Engineering10
26 B6234249 นางสาวจุฑามาศ วันทอง  Mechanical Engineering10
27 B6234546 Mr.PHIROM BOUN  Petrochemical and Polymer Engineering10
28 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE10
29 B6300944 นายธนิสร โฆษวิฑิตกุล  Mechanical Engineering10
30 B6312138 นางสาวศิริพรรณ เพียศักดิ์  Petrochemical and Polymer Engineering10
31 B6315832 นางสาวนัฏฐิดา เจริญสุข  PRECISION ENGINEERING10
32 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE10
33 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME10
34 B6330002 นางสาวสาวิตรี สุกรรณ  Mechatronics Engineering10
35 B6334581 นายพงศ์ธร เร่งกิจ  Petrochemical and Polymer Engineering10
36 B6335229 Mr.TE KHEANGLY  Civil Engineering10
37 B6336530 นางสาวมัณฑิตา เย็นรัตน์  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
38 B6129361 นางสาวอนุธิดา ติ๊บแก้ว  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.