รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
2 B6324889 นางสาววนิดา แช่มฉิมพลี  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6330149 นางสาวอติภา จุฑมาตยางกูร  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6330163 นางสาวพิมพ์พิชชา มูลศาสตร์  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B5923519 นายรวินนท์ บุญประดิษฐ์  Mechatronics Engineering10
6 B6013424 นางสาวลักษมี ลุนปัดถา  Agricultural and Food Engineering10
7 B6015336 นางสาวจิตรา หัสเนตร  Agricultural and Food Engineering10
8 B6025205 นางสาวพุทธธิดา ทิพสิงห์  EE10
9 B6116323 นางสาวฐาปนีย์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6116347 นายอาทิตย์ แสงเทียน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6117108 นายจิรจิตร เหล่าศิริวิจิตร  TCE10
12 B6118020 นายชนาธิป ชัชวาลวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6118549 นายกฤตภัค ธรรมนูญ  TCE10
14 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE10
15 B6202200 นางสาวธัญชนก คำสา  PE10
16 B6209643 นางสาวปุญยานุช นันท์จันทึก  Petrochemical and Polymer Engineering10
17 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ  Civil Engineering10
18 B6209759 นางสาวภัคพิชา ศรีสัตย์รสนา  Petrochemical and Polymer Engineering10
19 B6209865 นางสาวรัตนาวดี หัวสระน้อย  Petrochemical and Polymer Engineering10
20 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering10
21 B6215668 นายภาณุวิชญ์ ชุมจันทร์  PE10
22 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  CPE10
23 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  ChemE10
24 B6217693 นางสาวชนากานต์ ไม้โคกสูง  ChemE10
25 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  ChemE10
26 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  ChemE10
27 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์  Civil Engineering10
31 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  ChemE10
32 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  ChemE10
33 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร  Petrochemical and Polymer Engineering10
34 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6236014 นางสาวสิริขวัญ วันทาหวัด  Agricultural and Food Engineering10
36 B6239329 นายขวัญชัย แก้วปัดสิน  PRECISION ENGINEERING10
37 B6326777 นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.