รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6200855 นางสาวอารียา เติมสุข  FOOD TECHNOLOGY
2 B6207724 นางสาวชลธิชา พัจนา  FOOD TECHNOLOGY
3 B6207915 นายกษมา สุขชัย  FOOD TECHNOLOGY
4 B6210120 นางสาวกนกวรรณ นาคสระน้อย  FOOD TECHNOLOGY
5 B6210410 นางสาวขวัญจิรา ชัยนรินทร์  FOOD TECHNOLOGY
6 B6239374 นายอัครวิทย์ เฉลยพจน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
7 B6314057 นางสาวณัฐธยาน์ เกษร  DOCTOR OF MEDICINE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering
9 B6019167 นางสาวอทิตยา จันทะแสง  Geological Engineering
10 B6106867 นางสาวอรัชพร ตั้งสงวนนุช  Transportation And Logistics Engineering
11 B6107277 นายจิรพงษ์ ทองคู่  Transportation And Logistics Engineering
12 B6209148 นางสาวจิรพรรณ มนตรีโพธิ์  CE
13 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering
14 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
15 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6214302 นายปพลสรรค์ พัฒน์ผโลทัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6214494 นายไตรภพ จันรอด  ChemE
19 B6214746 นายพงศธร บุญเอก  Metallurgical Engineering
20 B6217495 นางสาวสุทัตตา ลือชัย  Environmental Engineering
21 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  ME
22 B6219635 นางสาวปุณยวีร์ ศรีเตชะ  IE
23 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  IE
24 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6223953 นายศิระ ดุลวิทย์  Electronic Engineering
26 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6225797 นางสาวกสุมา ชุบกระโทก  PE
28 B6226251 นายเกริกเกียรติ จันเทศ  Environmental Engineering
29 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  Agricultural and Food Engineering
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
30 B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา  INFORMATION SCIENCE
31 B6204846 นายรัฐเขตต์ แสงจันดา  INFORMATION SCIENCE
32 B6206482 นางสาวปภาวรินท์ หนุ่มขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
33 B6227739 นางสาวพัชรกานต์ อะทารัญ  INFORMATION SCIENCE
34 B6232078 นายวิธาน ภัทรษิธาน  INFORMATION SCIENCE
35 B6232245 นางสาวธมนวรรณ มณีรัตนอนันต์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.