รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6121167 นางสาวกชมล ภูริภรพัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
2 B6121198 นายปาฏิหารย์ มีวัฒนะจตุพร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6121662 นางสาวนัชชา เหง้าพรหมมินทร์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6134433 นางสาวพิชญา พิมพ์ภูลาด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6134549 นางสาวอิงลดา สีใส  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B6000622 นายภานุวัฒน์ แข็งแรง  EE10
7 B6003630 นายรัชกฤษณ์ บุตรศรี  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6005900 นางสาวกนกพร เดือนเเจ้งรัมย์  CPE10
9 B6005924 นางสาวจิรวรรณ นิตย์ใหม่  CPE10
10 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
11 B6014421 นายประสพ นามวงษ์สา  ME10
12 B6014827 นายปริญญา สวัสดิรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6027711 นางสาวทิพวัลย์ โหม่งสูงเนิน  Civil Engineering10
14 B6106300 นางสาวธิดารัตน์ แช่มรัมย์  ChemE10
15 B6107055 นางสาวอภิษฎา ไตรณรงค์  Metallurgical Engineering10
16 B6107246 นายธนโชค ทองกล่อม  EE10
17 B6107963 นางสาวนัสนันท์ ธูปกลาง  ChemE10
18 B6109295 นางสาวสัณห์ฤทัย บุรมย์  EE10
19 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering10
20 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering10
21 B6112097 นางสาวณภัทร มหิวรรณ  Metallurgical Engineering10
22 B6112622 นางสาววรัญญา ยั่งยืน  EE10
23 B6115401 นายสนั่น สำเภาทอง  Metallurgical Engineering10
24 B6116163 นายวิวรรธน์ สุเหร็น  EE10
25 B6116200 นายวันชนะ เสกรัมย์  ChemE10
26 B6118938 นางสาวกชกร เต็มเกษม  Civil Engineering10
27 B6119027 นางสาวธัญรดา ปิไชยญาณ  Civil Engineering10
28 B6119102 นางสาวอเทตยา โรจน์นิรภัย  Civil Engineering10
29 B6119225 นางสาววศินี หวังเลี้ยงกลาง  Civil Engineering10
30 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING10
31 B6312121 นายเทพฤทธิ์ คชาไพร  N/A10
32 B6323158 นายภูเบศ โฆษวัฒนกุล  Mechanical Engineering10
33 B6331467 นายไอซ์ พูนผล  PRECISION ENGINEERING10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
34 B6064822 นางสาวนิตยา สรรเสริญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.