รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6120061 นางสาวศิรภัสสร กุลัสนาม  SPORTS SCIENCE10
2 B6120085 นางสาวอรวรรณ แก้วสีหาบุตร  SPORTS SCIENCE10
3 B6120191 นายสุทธิชัย บุญสิน  SPORTS SCIENCE10
4 B6120245 นายนุกูล พิศนอก  SPORTS SCIENCE10
5 B6120252 นางสาวเสาวภาคย์ พูลเพิ่ม  SPORTS SCIENCE10
6 B6120306 นางสาววิรัญญา มีสวัสดิ์  SPORTS SCIENCE10
7 B6120351 นางสาวทรัพย์สิน สนิทมั่ง  SPORTS SCIENCE10
8 B6120375 นางสาวปนัดดา อ่อนพุทธา  SPORTS SCIENCE10
9 B6120382 นางสาวสุชานาด อิทธิสาร  SPORTS SCIENCE10
10 B6135270 นางสาวนราพร อัฐแป  SPORTS SCIENCE10
11 B6204358 นางสาวรักษา ประดิษฐ์แท่น  SPORTS SCIENCE10
12 B6204471 นายชาติบดินทร์ สุวรรณพจน์  SPORTS SCIENCE10
13 B6204570 นางสาวศิรินภา หล้าโสด  SPORTS SCIENCE10
14 B6204587 นายวุฒิภัทร เกตุศักดิ์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
15 B6120924 นางสาวทิพานัน นรินทร์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
16 B6121365 นางสาวกัญญ์วรา ศักดิ์ศรี  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
17 B6121525 นางสาวกัญญารัตน์ หวังเสริมกลาง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
18 B6228354 นางสาวลัดดาวัลย์ นาคนาคา  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6314187 นางสาวปุญญิศา เอี่ยมภูงา  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6330194 นางสาวพิชญานันท์ บุตรภักดีธรรม  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6330200 นางสาวรุ้งเรือนฟ้า หนูปัทยา  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
22 B5907700 นางสาวอัษฎาภรณ์ สงครินทร์  Metallurgical Engineering10
23 B5922048 นางสาวอภิญญา สีหาฤทธิ์  EE40
24 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6001711 นายธนกร บุราณสาร  Geological Engineering10
26 B6014285 นายธนพล ฉายทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6020668 นางสาวชฎาภา บุตรพรม  EE40
28 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
30 B6070281 นายโสภณ นันตะนัย  INFORMATION SCIENCE40
31 B6070731 นายคุณาวิชญ์ ผาสุขมูล  INFORMATION SCIENCE40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.