รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6110949 นายวรินทร พันธุดร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
2 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING10
3 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  CPE10
4 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  CPE10
5 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  TCE10
6 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  CPE10
7 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  CPE10
8 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
9 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
10 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
11 B6214944 นายธนากร เจนชัย  CPE10
12 B6215293 นายอัมรินทร์ เกษมพงษ์  CPE10
13 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  CPE10
14 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  CPE10
15 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  CPE10
16 B6217112 นายนภกานต์ เพลินบุญ  CPE10
17 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  CPE10
18 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  CPE10
19 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  CPE10
20 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  CPE10
21 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  CPE10
22 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  CPE10
23 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
24 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE10
25 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  CPE10
26 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  EE10
27 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  CPE10
28 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  TCE10
29 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  CPE10
30 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  CPE10
31 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  CPE10
32 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  CPE10
33 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร  Environmental Engineering10
34 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  CPE10
35 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  CPE10
36 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  TCE10
37 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  CPE10
38 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  CPE10
40 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.