รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  Automotive Engineering10
3 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  Agricultural and Food Engineering10
7 B6210670 นางสาวสุธาสินี ยาหยี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B6210687 นางสาวกัญญาวีร์ สราคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6210700 นางสาวปพิชญา พิมพ์จันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6210717 นางสาวธนาพร เจริญสุข  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B6213664 นางสาวอารียา ภูศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6214005 นางสาววราสิริ ลิ้มประเสริฐ  CPE10
13 B6214647 นายสุธรรม สุขอินทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  Automotive Engineering10
16 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  Automotive Engineering10
17 B6217426 นางสาวสุวนันท์ บุญขันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
21 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  Automotive Engineering10
23 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  Automotive Engineering10
24 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  Automotive Engineering10
29 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  Agricultural and Food Engineering10
34 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6225087 นายจิรพัทธ์ พิมพ์สวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING60
37 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  Automotive Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.