รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม23
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6201531 นางสาวกิ่งกาญจน์ แก้วเจนกล  Environmental Engineering10
2 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  TCE10
3 B6208936 นายภัทรภูมิ เหนือเกษ  TCE10
4 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  Agricultural and Food Engineering10
5 B6209537 นายสุรชัย ไทยปิยะ  Environmental Engineering10
6 B6214791 นางสาวทิพย์ลดา เกลื่อนกลางดอน  Environmental Engineering10
7 B6215163 นางสาวกนกวรรณ แก้วปลอด  Environmental Engineering10
8 B6215200 นางสาวยอกร อนุพันธ์  Environmental Engineering10
9 B6215286 นางสาวจินตพร สั่งสอนอาตย์  Environmental Engineering10
10 B6215767 นางสาวขัตติยา แก้วศรีสุข  Environmental Engineering10
11 B6216351 นางสาวฉัตรธนนันทน์ เหลืองขมิ้น  Environmental Engineering10
12 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
13 B6216696 นางสาวภัทรวดี โทสันเทียะ  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  Environmental Engineering10
15 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  Environmental Engineering10
16 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  TCE10
17 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  Environmental Engineering10
18 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  Environmental Engineering10
19 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  Environmental Engineering10
20 B6218997 นางสาวรัชดาภรณ์ เชื้อสูงเนิน  Environmental Engineering10
21 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  Environmental Engineering10
22 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  Environmental Engineering10
23 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  Environmental Engineering10
24 B6220433 นางสาวนภัสกร บูรณกิตติ  Environmental Engineering10
25 B6221096 นางสาวขนิษฐา สุขอยู่  Environmental Engineering10
26 B6222673 นางสาวสิริรัตน์ มีลา  TCE10
27 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  CPE10
28 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  CPE10
29 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
30 B6223311 นางสาวรัษฎากร เลไธสง  Environmental Engineering10
31 B6223359 นายทัศวรรษ สุระบุตร  TCE10
32 B6223885 นางสาวฑิตฐิตา แก้วสุวรรณ์  Environmental Engineering10
33 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง  Environmental Engineering10
34 B6224295 นายพงศ์โพยม คำสอน  TCE10
35 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  TCE10
36 B6224899 นายภูวดล กระจาย  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6225162 นายนที รักสุทธี  TCE10
38 B6225537 นางสาวเบญจกานี เสนาดี  Environmental Engineering10
39 B6225933 นางสาวฐิติมา หมั่นจำรูญ  Environmental Engineering10
40 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  Environmental Engineering10
41 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  TCE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
42 B6208042 นางสาวณัฐธิฌา สำลี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B6208394 นางสาวปาริชาติ เหล่าสักสาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B6232450 นางสาวสุกฤตา พันธไชย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.