รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6211028 นายเอกองค์ อัฒพันธ์  physics10
2 B6211080 นายศุภวิชญ์ งอนสำโรง  physics10
3 B6211196 นางสาวธนัญพรรธน์ พลทองจันทึก  physics10
4 B6228248 นายณัฐพงศ์ แสงวิเศษ  physics10
5 B6228262 นางสาวพิรญาณ์ สุขสำราญ  physics10
6 B6228286 นายอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์สุรกาญจน์  physics10
7 B6232924 นายจักรี ปรีการ  physics10
8 B6232931 นายกานตภณช์ พิลาแดง  physics10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
9 B6103651 นางสาวทัศพร โกศรี  Metallurgical Engineering10
10 B6113971 นายทนงศักดิ์ วันอยู่  Environmental Engineering10
11 B6132231 นายเรืองศักดิ์ ประจงจัด  Environmental Engineering10
12 B6132606 นางสาวจุรารัตน์ หอมไสย  Metallurgical Engineering10
13 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering10
14 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  CPE10
15 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  ChemE10
17 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  EE10
18 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  CPE10
19 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  TCE10
20 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE10
21 B6210625 นายฉลอง อินทร์โสม  ChemE10
22 B6214449 นางสาวสุวนันท์ ธรรมซุย  CPE10
23 B6214456 นางสาววรางค์สิริ ทิพย์รักษ์  ChemE10
24 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  TCE10
25 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  CPE10
26 B6216719 นางสาวนฤมล ไชยวาที  CPE10
27 B6216948 นางสาวสุภาพร แสงเดือน  CPE10
28 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  ChemE10
29 B6219338 นายศุภชัย สิลลา  CERAMIC ENGINEERING10
30 B6221126 นางสาวศิรินทิพย์ โคตรทิพย์  CPE10
31 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  CPE10
32 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE10
33 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  CPE10
34 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  CPE10
35 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  CPE10
37 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  TCE10
38 B6224943 นายพงศกร บ่มกลาง  CERAMIC ENGINEERING10
39 B6225124 นายชวัลวิทย์ จำปาจีน  Environmental Engineering10
40 B6225193 นางสาวอัฐภิญญา ลภัสรดาศานต์  ChemE10
41 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  CPE10
42 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  Agricultural and Food Engineering10
43 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  ChemE10
44 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  ChemE10
45 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  CPE10
46 B6236618 นางสาวซาบรีนา บินอิสริส  CERAMIC ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.