รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม29
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6207304 นางสาวกุสุมา พนาจันทร์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
2 B6234720 นายพิชิตชัย กุยหมื่นไวย  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6103842 นางสาวปัทมวรรณ ขุนเเก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6104832 นางสาววรันธร จันตา  Agricultural and Food Engineering10
5 B6111083 นางสาวธัญวรัตน์ พิทักษ์วาณิชย์  Electronic Engineering10
6 B6132248 นางสาวเจนจิรา สนพะเนา  PE10
7 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6202217 นายฐากูร ปาละวงศ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B6213800 นางสาวพรรณพษา คำมูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B6215057 นางสาวจิราพัชร วงศ์สุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B6215156 นายสหัสวรรษ ทองจุลละ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B6215361 นางสาวศิริณญา จันทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B6217914 นางสาววรรณภรณ์ ยอดมาลี  CERAMIC ENGINEERING10
21 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B6218843 นางสาวชลธิชา เพชรจำรัส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B6220693 นายศตพล นาซา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6222321 นายพิธธวัช บุญล้อม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6222550 นายเรณุวัฒน์ เพียรพิทักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  Electronic Engineering10
32 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B6238889 นายสราวุธ สุขนาคกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.