รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม27
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6106157 นายกิตติธัช ชูวัฒนสกุลชัย  Electronic Engineering10
2 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
3 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE10
4 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE10
5 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  EE10
6 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  Mechatronics Engineering10
7 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  EE10
8 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  EE10
9 B6210649 นางสาวปิยธิดา บุดดี  ME10
10 B6213794 นางสาวอัชฎาภรณ์ คงเมือง  EE10
11 B6213855 นายศุภกิตติ์ สิงห์ไธสง  EE10
12 B6215729 นายชาญนที เนนชู  ME10
13 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  ME10
14 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  EE10
15 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  EE10
16 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  ME10
17 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  EE10
18 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  EE10
19 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  EE10
20 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  EE10
21 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  EE10
22 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  ME10
23 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  EE10
24 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  EE10
25 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  EE10
26 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  EE10
27 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  EE10
28 B6220921 นายขจรเดช บุญสาร  EE10
29 B6222444 นายเกียรติภูมิ เลิศไกรชัยพร  Geological Engineering10
30 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  EE10
31 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  EE10
32 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  EE10
33 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  EE10
34 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  EE10
35 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  ChemE10
36 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  EE10
37 B6225186 นายสิริวุทธิ์ ยวงกระโทก  EE10
38 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  ME10
39 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  ME10
40 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  EE10
41 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  EE10
42 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  EE10
43 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  EE10
44 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  EE10
45 B6237936 นายกรปวีณ์ กุลโชติ  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.