รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5700479 นายปฏิภาณ เหวชัยภูมิ  ChemE10
2 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก  Environmental Engineering10
3 B6004873 นางสาวสุชานันท์ ศิริบูรณ์  Environmental Engineering10
4 B6007515 นางสาวอรยา ฝากกลาง  Environmental Engineering10
5 B6116293 นางสาวเพ็ญสุดา แสงแก้ว  Environmental Engineering10
6 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6213237 นางสาวณัฐณิชา สังข์งาม  Environmental Engineering10
12 B6213299 นางสาวพิชญากร เพ็ชรขำ  Geological Engineering10
13 B6214326 นางสาวปิยะธิดา เดียวสุรินทร์  Environmental Engineering10
14 B6214883 นางสาวสาวิตรี ชุมกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6215248 นางสาวสุดารัตน์ สนปรุ  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6215279 นางสาวศิริวรรณวดี ยทธะแสน  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6216597 นางสาวน้ำทิพย์ เปตานัง  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6219017 นางสาววิภาดา รักษาสุข  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6221003 นางสาวสุดารัตน์ บุญปก  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6221355 นางสาวพิมพ์สิรีย์ โยคณิตย์  Geological Engineering10
30 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6221652 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6223595 นายณัฏฐกิตติ์ กองพลพรหม  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6225735 นางสาวอพัชชุตา สดมสุข  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
42 B6230883 นายรักษ์ดี สมรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6230968 นายสุรเชษฐ สุระชัย  Transportation And Logistics Engineering10
44 B6235918 นางสาวเกตน์สิรี วงศ์รักษ์  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.