รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม20
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6313555 นางสาวปรีญาภัสสร เกื้อเจริญรัตน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6107628 นายศักดิ์สิทธิ์ ทิมูลนีย์  ME10
3 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6201685 นายชิษณุพงศ์ โมซา  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6209087 นายปิยภัทร พลพิมพ์  PE10
12 B6209599 นายสุภวัฒน์ บุตรพรหม  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6213404 นางสาวสิปาง ปานสาคร  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6213657 นางสาวภัครามิล อุ่นตาล  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6214500 นางสาวมาลิณี ยุพดี  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6214869 นางสาวปิยะธิดา แหยมเกิด  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6217730 นางสาววีรยา ก้อนกั้น  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6218041 นายทองทูลเกล้า ศรีสว่าง  EE10
22 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6218652 นางสาวนิษฐเนตร์ จอมทิพย์  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6220037 นายภูษณ ชาตาดี  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6223021 นางสาวประภาพร โพธิ์ทอง  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6223809 นางสาวอันจิมา โพธิ์ศรี  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6225278 นายธนกฤต ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6230463 นางสาวญาณภัทร โยวะ  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6230616 นางสาวอารียา ชาชิโย  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6230869 นางสาวปัณณพร บุญศรี  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.