รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม16
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6118150 นายฐานันดร วรมิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6123628 นายปิยังกูร เจือกโว้น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6123680 นายศตวรรษ เตชะทัต  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6123703 นายไชยรัตน์ วิวรรธน์พชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6123710 นางสาวศุภสุตา ทิศกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6123871 นางสาวอุรัสยา สมหวัง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6123888 นายอลงกรณ์ กิ่งพุดซา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6123932 นายสหรัฐ ยวงทอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6123970 นางสาวสุวรรณา แก่นนาคำ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6124038 นางสาววริสรา ตราเงิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6124069 นายจิรณัฐ จันทแสน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124120 นางสาวโสรยา ศิลชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6124137 นางสาวเบญจวรรณ กอหญ้ากลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6124144 นายพงษ์อนันต์ ทัพฤาไชย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6124175 นางสาวจิรภิญญา คนวอง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6124205 นายวิทวัส จตุรภัทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124212 นางสาวณัฐวดี เจริญ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6124274 นางสาววรณัน พระรัตนตรัย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124281 นางสาวณัฏฐ์นรี หาดทราย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6124298 นางสาวนิธิพร เขลาขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6124328 นางสาวปณิดา วรรณโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6124397 นางสาวชัยพร มะลิวัลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6124403 นางสาวบุณยนุช พิราโสภา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6124557 นางสาวกมลมาศย์ ป่วงสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6124564 นายชโรธร ผิวศิริ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6133481 นายศุภกรชัย พรมนิวาส  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
27 B6002275 นายณัฐพันธุ์ ศิริไพบูลย์  Metallurgical Engineering10
28 B6114176 นางสาวภาวิตา แว่นไธสง  Metallurgical Engineering10
29 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  TCE10
30 B6213534 นางสาวณัฐพร ศรีชัย  TCE10
31 B6215538 นายนฤบดินทร์ เพิ่มเติมสิน  CERAMIC ENGINEERING10
32 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  TCE10
33 B6217860 นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล  TCE10
34 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  TCE10
35 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  Automotive Engineering10
36 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  Agricultural and Food Engineering10
37 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี  CERAMIC ENGINEERING10
38 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  TCE10
39 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  Agricultural and Food Engineering10
40 B6226084 นายพันธวัธน์ บัวสำราญ  TCE10
41 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  TCE10
42 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.