รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
2 B6117016 นายรัชตะ หาญศึก  ChemE10
3 B6130381 นายอนุสรณ์ ศรีพรหม  CPE10
4 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  Automotive Engineering10
5 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  Automotive Engineering10
6 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  Automotive Engineering10
7 B6209278 นายธรรมรัฐ มงคลเกตุ  PE60
8 B6213718 นายนรัฐพล แข็งขัน  Automotive Engineering10
9 B6214043 นางสาวณัฐนิชา นาราษฏร์  Automotive Engineering10
10 B6214098 นางสาวจันทร์จิรา โนพันธ์  Automotive Engineering10
11 B6214258 นางสาวมินทร์ลดา จันทร์น้อย  Automotive Engineering10
12 B6214296 นางสาวชนิศรา กลิ่นเกล้า  Automotive Engineering10
13 B6214760 นายพลกฤษณ์ สุมหิรัญ  Automotive Engineering10
14 B6215422 นางสาวจันต์จุฑา ทวีชัย  Automotive Engineering10
15 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  Automotive Engineering10
16 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  Automotive Engineering10
17 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  Automotive Engineering10
18 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  Automotive Engineering10
19 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  EE10
20 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  Automotive Engineering10
21 B6218782 นายเจษฎากร สีแดง  Automotive Engineering10
22 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  Geological Engineering10
23 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  Environmental Engineering10
24 B6220389 นางสาวสุกัญญา บรรดาศักดิ์  Automotive Engineering10
25 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  Automotive Engineering10
26 B6221409 นายพงษ์ธร เทียมครบุรี  Automotive Engineering10
27 B6222437 นายธนาคาร ดำรงค์ศิลป  Environmental Engineering10
28 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  Automotive Engineering10
29 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  Automotive Engineering10
30 B6225209 นายภูมินทร์ วงษ์ธิ  Automotive Engineering10
31 B6225285 นางสาวสุภาพร สันตพลี  Automotive Engineering10
32 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  Automotive Engineering10
33 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  Automotive Engineering10
34 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  Automotive Engineering10
35 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  Automotive Engineering10
36 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  Automotive Engineering10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
37 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
38 B6121822 นายภัทรพงศ์ สุวรรณทา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.