รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY10
2 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6115197 นายธนวัฒน์ สังข์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
4 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE10
5 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE10
6 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE10
7 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE10
8 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE10
9 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE10
10 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE10
11 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE10
12 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  CE10
13 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์  CE10
14 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE10
15 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE10
16 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  CE10
17 B6213787 นายกษิตนาถ รอดลือนาม  CE10
18 B6214531 นายสิทธิพงศ์ ใจแก้ว  Environmental Engineering10
19 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์  CE10
20 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE10
21 B6215385 นายวงศธร ทองเกลียว  Environmental Engineering10
22 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE10
23 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE10
24 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE10
25 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE10
26 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE10
27 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE10
28 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE10
29 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE10
30 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE10
31 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE10
32 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE10
33 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE10
34 B6221171 นายพลพล เนตรพล  CE10
35 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  CE10
36 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE10
37 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE10
38 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  CE10
39 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  CE10
40 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  CE10
41 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  CE10
42 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  CE10
43 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE10
44 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.