รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6121693 นายธีระวัฒน์ เตชะวนกิจ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
2 B6121723 นายณัฐพงษ์ พานแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
3 B6121785 นางสาวปนัดดา เบ็ดกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
4 B6121792 นายสุรพันธ์ พลอยกระโทก  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
5 B6121877 นางสาวพิชญสุดา ชุลีวรรณ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6121891 นางสาวสิวาลัย บุรวัฒน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6121938 นายอานนท์ ศรีเกาะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6122126 นางสาวกุลนันท์ เรือนทิพย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
9 B6122164 นางสาวลักษิกา เหล่าภักดี  INFORMATION SCIENCE10
10 B6122171 นายธิติพันธุ์ พอควร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
11 B6122188 นายชยุต อินทรพาณิชย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6122256 นายสุนทร รักชาติ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
13 B6122270 นางสาวฐิติยา สุวรรณปัญญา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
14 B6122287 นางสาวณัชชา พิทักษ์ธีรังกูร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
15 B6122331 นางสาวกัญยาณี เทศผ่อง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6122416 นางสาวพิชญ์สินี ค้อไผ่  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
17 B6122560 นางสาวเพียงฝัน ทับแสง  INFORMATION SCIENCE10
18 B6122669 นางสาวธาวิณี ศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
19 B6122768 นายเอกลักษณ์ สุขสำราญ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
20 B6122898 นายปิยพนธ์ พุ่มหมื่นไวย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
21 B6122928 นางสาวณัฐกมลธ์ วงษารี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
22 B6122942 นายสันติชัย ยะระสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
23 B6123161 นางสาวภัทร์ชญา จุลรัษเฐียร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6123277 นางสาวดวงฤดี ฤทธิ์ดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6123338 นายพชรพล แก้วกัลยา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
26 B6123437 นายพัชรพล สิงห์ป้อม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
27 B6130244 นางสาววราพรรณ วัฒนศิริสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
28 B6134068 นางสาวณัฐพร รัตนชาติชูวงศ์  INFORMATION SCIENCE10
29 B6134082 นางสาวนันทิยา เฟื่องพวง  INFORMATION SCIENCE10
30 B6134334 นางสาวภัควิภา ศรีชนะ  INFORMATION SCIENCE10
31 B6137090 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE10
32 B6137144 นายจิรายุ ทักษิณ  INFORMATION SCIENCE10
33 B6137274 นางสาวฑีฆายุ อิทธิอังกูร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
34 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
35 B5607976 นางสาวชลนที โพธิ์ศิริ  Agricultural and Food Engineering10
36 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมขำ  Agricultural and Food Engineering10
37 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
38 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering10
39 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
40 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.